Archívy kategórií: Domov

Publikačná činnosť – nová kniha už v predaji

S veľkou radosťou si Vám dovoľujem predstaviť moju “prvotinu” v odbornej literatúre.
Mal som to šťastie stať sa spoluautorom publikácie s názvom Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT.
Bližšie informácie o knihe nájdete na tomto odkaze: http://www.wolterskluwer.sk/sk/reflexna-metoda-a-manual-reflexnej-analyzy-swot.p2788.html

Dňa 12. 10. 2016 som spolu s ďalším autorom Petrom Jahnom na stretnutí starostov predstavil túto publikáciu kolegom a v rámci jej prezentácie si ju mohli aj názorne vyskúšať. Verím, že záujemcom o jej využitie pomôže aj ponuka školení, ktoré je Peter Jahn ochotný uskutočniť pre užšie skupiny (20-30 ľudí). Viac o ponuke a online balíček na okamžité využitie metódy nájdete na tomto odkaze:
http://www.mba-strategy.sk/sk/zlozka.php?content=150

Na demokraciu musí spoločnosť dozrieť. Sme v pozícii čakateľov…?

Ako to funguje v samospráve alebo… Keď sa demokracia premení na anarchiu.

Tento blog vznikol ako zrkadlo situácie, ktorá sa stala v priebehu apríla 2016 v obci Košeca.

Poslanci obecného zastupiteľstva ako priamo volení zástupcovia občanov majú Zákonom o obecnom zriadení 369/1990 Zb. jasne stanovené povinnosti. Citujem:

„§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov

Povinnosti a oprávnenia poslancov

1)      Poslanec je povinný najmä

a) Zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ, ktorého sa zúčastní
b) Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
c) Dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok OZ a zásady odmeňovania poslancov
d) Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov“.

Je samozrejmé, že poslanci OZ môžu mať niekedy objektívne dôvody, prečo sa zasadnutia nezúčastnia. Patrí medzi ne napr. pracovná neschopnosť. Sú však situácie, keď sa poslanec OZ nedostaví na rokovanie z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti. Vopred má pritom dostatočný priestor na zariadenie si iných povinností tak, aby sa zasadnutia mohol zúčastniť (veď je schválený plán práce zastupiteľstva). Áno, rozumiem, že aj takáto situácia sa občas vyskytne a človek to nedokáže ovplyvniť – predsa len je práca na plný úväzok jeho hlavným živobytím. Ako naschvál sa však táto situácia už stala dvakrát za sebou s odstupom jedného týždňa u tých istých troch poslancov (dvaja ďalší sú PN). Posledné zasadnutie v tomto roku bolo teda 3. marca.
Ak sa skupina poslancov dohodne, že bez nich sa jednoducho z princípu nebude zasadať, obec má smolu. Nastáva totiž znefunkčnenie a paralýza riešenia základných otázok života v obci. Najmä ak obecné zastupiteľstvo na starostu neprenieslo kompetencie robiť zmeny v rozpočte aspoň v nejakej rozumnej miere. Čo je však najhoršie, obecné zastupiteľstvo schvaľuje napr. aj predaj a prenájom majetku, už spomínané zmeny rozpočtu, všetky investície – ich financovanie. Ak na začiatku roka tí istí poslanci (rozumej piati poslanci, ktorí sa automaticky radšej nezúčastnia OZ, ak by ich počet bol náhodou menší ako 4 a mali by menšinu pri hlasovaní) skrešú výdavky obce vo všetkých položkách pri schvaľovaní rozpočtu na nevyhnutné minimum – je situácia o to vážnejšia. Až komicky potom vyznievajú tvrdenia týchto poslancov OZ, že starosta sa nevenuje obci a nič sa v obci nerobí.
Nuž, aj taká býva samospráva. Na veľké nešťastie je taká práve tá naša – KOŠECKÁ.

Novoročný príhovor 2016

Vážení spoluobčania,

rok 2015 už je minulosťou a je pred nami 366 dní roku 2016. Každý z nás v tomto okamihu rekapituluje udalosti z posledných 12 mesiacov. Spomíname najmä na príjemné chvíle, ktoré sa nám v pamäti udržali. Veď… život by mal byť o pekných spomienkach. Z toho dôvodu bude aj tento príhovor zhodnotením pozitívnych udalostí týkajúcich sa našej obce.

Osobne s veľkou vďakou spomínam na dobrovoľnícke aktivity občanov, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Išlo o brigády organizované obcou, prípadne organizáciami a skupinami aktivistov pôsobiacimi na našom území. Pomohli zveľadiť i vyčistiť verejné priestranstvá a budovy vo vlastníctve obce. Títo aktívni ľudia neváhali obetovať svoj voľný čas a priložili ruky k dielam, ktoré môžeme využívať my všetci. Stali sa spolutvorcami svojho okolia s úmyslom cítiť sa v obci lepšie. Budem sa tešiť na každú ďalšiu spoluprácu, a verte mi – veľmi si túto aktivitu vážim.

Úžasným signálom a prejavom podpory dobrej myšlienky bola pre mňa účasť obyvateľov na stretnutiach, ktoré sme pripravili s úmyslom zapojiť verejnosť do rozhodovania vo veciach verejných. Prvé verejné vypočutie v septembri na tému rozvoja, investícií a možností ich financovania je a bude skvelým podkladom pre tvorbu strategických dokumentov obce. Dovoľujem si Vás uistiť, že výsledky stretnutí sa premietli do našich plánov a činností tak, ako napríklad spoločné rozhodnutie o alternatíve vyhotovenia cesty na ulici Za parkom, kde si obyvatelia vybrali najvhodnejšiu alternatívu z pripravených a predstavených štúdií. Chcel by som Vás požiadať, aby ste vo svojej aktívnej účasti na rozhodovaní samosprávy pokračovali, pretože už onedlho sa budeme zaujímať o Vaše názory pri tvorbe nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Je pre mňa potešením, keď vidím v našej obci aktívne presadzovanie verejného záujmu priamo občanmi aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Hneď na začiatku zasadnutí je pravidelným bodom Názor občanov, kde je priestor na predloženie návrhov, požiadaviek a podnetov pre lepšie fungovanie obce. Viackrát sa ukázalo, že poslanci obecného zastupiteľstva sa predloženým bodom venovali a nakoniec prišlo v predmetných záležitostiach aj k schváleniu konkrétnych uznesení. Niekedy to trvalo kratšie, niekedy dlhšie. Sú však aj témy, ktoré sa doposiaľ nepodarilo uzatvoriť, čoho som si vedomý a mojou úlohou je ich naďalej pripomínať.

Vážení obyvatelia Košece a Nozdrovíc,

aj keď to tak možno na všetkých cestách v obci nevyzerá, blížime sa k ukončeniu stavebných prác na výstavbe kanalizácie a vodovodu. Zhotoviteľ síce nedodržal predpokladaný termín dokončenia diela, chýba však už len málo a na jar by sa v obci mali uskutočniť posledné opravy ciest a chodníkov, ktoré boli prácami poškodené. Považská vodárenská spoločnosť následne začne proces zasielania výziev vlastníkom nehnuteľností na pripojenie rodinných domov do verejnej kanalizácie a na verejný vodovod. Obecný úrad bude naďalej pokračovať v úzkej komunikácii s vodárenskou spoločnosťou i s občanmi. Chcem ešte raz poďakovať Vám všetkým za prejavenú trpezlivosť a vyjadriť presvedčenie, že celé dielo bude čoskoro funkčné a nápomocné pri ochrane pôdy a vodných zdrojov našej obce.

Čaká nás určite náročný nový rok 2016. Prajem Vám všetkým, aby bol úspešný, plný zdravia, príjemnej rodinnej a priateľskej atmosféry, porozumenia, ústretovosti a múdrosti. Očakávajme, že bude presne taký, aký si ho spoločne vytvoríme.

Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice

Vitajte

Nachádzate sa na stránke, ktorej úlohou je poskytovať širokej verejnosti informácie o mojej práci, mojich postojoch, názoroch a víziách. Už 12 rokov pôsobím ako verejný činiteľ – starosta obce Košeca.  

Posledné roky mi ukázali, že vhodná vzájomná komunikácia medzi ľuďmi dokáže posúvať veci dopredu. Ak máte pocit, že v niektorej záležitosti môžem z môjho postu Vám alebo niekomu inému pomôcť, napíšte mi prosím na e-mail: radomir@brtan.sk

Ďakujem.