Na demokraciu musí spoločnosť dozrieť. Sme v pozícii čakateľov…?

Ako to funguje v samospráve alebo… Keď sa demokracia premení na anarchiu.

Tento blog vznikol ako zrkadlo situácie, ktorá sa stala v priebehu apríla 2016 v obci Košeca.

Poslanci obecného zastupiteľstva ako priamo volení zástupcovia občanov majú Zákonom o obecnom zriadení 369/1990 Zb. jasne stanovené povinnosti. Citujem:

„§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov

Povinnosti a oprávnenia poslancov

1)      Poslanec je povinný najmä

a) Zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ, ktorého sa zúčastní
b) Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený
c) Dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok OZ a zásady odmeňovania poslancov
d) Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov“.

Je samozrejmé, že poslanci OZ môžu mať niekedy objektívne dôvody, prečo sa zasadnutia nezúčastnia. Patrí medzi ne napr. pracovná neschopnosť. Sú však situácie, keď sa poslanec OZ nedostaví na rokovanie z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti. Vopred má pritom dostatočný priestor na zariadenie si iných povinností tak, aby sa zasadnutia mohol zúčastniť (veď je schválený plán práce zastupiteľstva). Áno, rozumiem, že aj takáto situácia sa občas vyskytne a človek to nedokáže ovplyvniť – predsa len je práca na plný úväzok jeho hlavným živobytím. Ako naschvál sa však táto situácia už stala dvakrát za sebou s odstupom jedného týždňa u tých istých troch poslancov (dvaja ďalší sú PN). Posledné zasadnutie v tomto roku bolo teda 3. marca.
Ak sa skupina poslancov dohodne, že bez nich sa jednoducho z princípu nebude zasadať, obec má smolu. Nastáva totiž znefunkčnenie a paralýza riešenia základných otázok života v obci. Najmä ak obecné zastupiteľstvo na starostu neprenieslo kompetencie robiť zmeny v rozpočte aspoň v nejakej rozumnej miere. Čo je však najhoršie, obecné zastupiteľstvo schvaľuje napr. aj predaj a prenájom majetku, už spomínané zmeny rozpočtu, všetky investície – ich financovanie. Ak na začiatku roka tí istí poslanci (rozumej piati poslanci, ktorí sa automaticky radšej nezúčastnia OZ, ak by ich počet bol náhodou menší ako 4 a mali by menšinu pri hlasovaní) skrešú výdavky obce vo všetkých položkách pri schvaľovaní rozpočtu na nevyhnutné minimum – je situácia o to vážnejšia. Až komicky potom vyznievajú tvrdenia týchto poslancov OZ, že starosta sa nevenuje obci a nič sa v obci nerobí.
Nuž, aj taká býva samospráva. Na veľké nešťastie je taká práve tá naša – KOŠECKÁ.