Správy starostu JÚL 2014

Informácie starostu obce o dianí v obci a práci obecného úradu JÚL 2014

Zberný dvor obce Košeca v plnej prevádzke

Od začiatku tohto roka je pre našich obyvateľov k dispozícii nový zberný dvor. Otvorený je každý pracovný deň v týždni a v poslednú sobotu v mesiaci. Po pol roku jeho fungovania môžeme s radosťou konštatovať, že jeho vybudovanie bol správny krok, ktorý prináša občanom obce možnosť uložiť takmer akýkoľvek odpad zo svojich domácností. Nová multikára uľahčuje a urýchľuje pravidelný zber vyseparovaných zložiek odpadu a šmykom riadený nakladač  okrem uľahčenia práce s odpadmi pomáha i pri údržbe obce. Žiadny náš občan sa už nemôže vyhovárať, že nemá kam uložiť odpad a ten by preto nemal končiť odhodený v prírode na čiernej skládke. Ďakujeme všetkým, ktorí s odpadmi nakladajú v súlade s platnými predpismi.

Zberný dvor je otvorený nasledovne:

Pondelok            07.00 – 13.00

Utorok,                07.00 – 13.00

Streda                  14.00 – 18.00

Štvrtok                 07.00 – 13.00

Piatok                  07.00 – 13.00

Sobota                 08.00 – 12.00 (každá posledná v mesiaci)

Kontaktná a zodpovedná osoba: p. Jozef Ďuroška, tel. 0948 141 679

Odovzdať tu môžete nasledovný odpad:

Vyseparované zložky odpadu (plast, papier, kovy, sklo, viacvrstvové obaly – Tetrapaky) – riadne vytriedené podľa komodít do plastových vriec

Objemný odpad (nábytok, koberce, dvere a pod.) – rozložené na čo najmenšie, ľahko manipulovateľné časti, oddelene rôzne druhy materiálu (drevo, kov, sklo, plast a pod.)

Staré okná – je potrebné oddeliť sklo od rámov. Môžete to urobiť i priamo na zbernom dvore obce.

Drobný stavebný odpad – do 1 m3 na obyvateľa, vytriedený podľa komodít. Rovnako tak môžete urobiť priamo na zbernom dvore podľa inštrukcií zodpovedného pracovníka.

Opotrebované pneumatiky – oddelené od kovovej obruče

Jedlé oleje a tuky – v plastovej fľaši. Praktické uzatvárateľné lieviky priamo na fľašu dostanete zdarma na zbernom dvore.

Šatstvo a textil – zabalené vo vreciach alebo škatuliach

Elektoroodpad (chladničky, TV, počítače, žehličky, varné kanvice, rádiá, atď.) – nerozobrané kusy

Žiadame Vás, aby ste dodržiavali podmienky odovzdania odpadu na zberný dvor. Zamestnanci Vás usmernia, kam jednotlivé typy odpadov na zbernom dvore patria. Po predložení Vášho občianskeho preukazu zaznačia do evidencie množstvo a typ odpadu. Dodržujte prosím pokyny zamestnancov zberného dvora, pomôžete nám tým zefektívniť ich prácu. Na náš zberný dvor patria odpady pochádzajúce len od občanov Košece a Nozdrovíc.

Noví pomocníci pri údržbe obce

Od 1. júla 2014 je v platnosti zákon, na základe ktorého je občan poberajúci dávku v hmotnej núdzi povinný pre jej získanie odpracovať mesačne min. 32 hodín. Obec Košeca v spolupráci s úradom práce vytvorili možnosť odpracovať si tieto hodiny priamo doma. Chápeme týchto ľudí ako našich partnerov, ktorí nám pomôžu zlepšiť vzhľad našej obce.  Koordinátorkou týchto ľudí za obecný úrad je p. Miroslava Kolesányiová.

Chceme vás týmto požiadať o podnety a návrhy, čo a kde by sme mohli urobiť, zdokonaliť, skrášliť, vylepšiť… Napíšte nám e-mail na starosta@koseca.sk alebo zavolajte počas úradných hodín na telefónne číslo 0918 461 201 či 042/4468183. Poznačíme si všetky návrhy a námety a po posúdení ich finančnej náročnosti sa budeme snažiť ich čo najskôr realizovať.

Poskytovanie stravy pre opatrovaných občanov v letných mesiacoch

Z dôvodu obmedzenej prevádzky jedálne pri Základnej škole s materskou školou v Košeci, ktorá poskytuje počas školského roka stravu aj  pre občanov našej obce v rámci opatrovateľskej služby – poskytovania donášky obedov, budú tieto počas letných mesiacov dovážané z prevádzky Strážov v Ilave. Poskytovateľ bol vybraný na základe prieskumu obecného úradu. Opatrovaní tu majú denne na výber z niekoľkých jedál za najnižšiu cenu v okolí.

Jedáleň pri ZŠ s MŠ v Košeci poskytuje stravu prioritne pre žiakov základnej a materskej školy a ich zamestnancov. Kapacitné možnosti im počas niekoľkých rokov umožňovali variť aj pre cudzích stravníkov a pre občanov, ktorým obec poskytuje v rámci opatrovateľskej služby donášku obeda. V uplynulom roku sa však na našej škole zvýšil počet žiakov a tým aj stravníkov  v školskej jedálni, pričom počet žiakov sa výrazne navýši aj od 1. septembra 2014. Z tohto dôvodu bude potrebné pred začiatkom nového školského roka prehodnotiť poskytovanie stravy mimoškolským stravníkom. O výsledku a ďalšom postupe budú včas informovaní.

Práce na výstavbe kanalizácie a vodovodu

Už niekoľko mesiacov je kvalita bývania v obci ovplyvňovaná realizáciou projektu výstavby kanalizácie a vodovodu. S nevôľou sme prijali informáciu, že práce boli pravdepodobne prerušené z dôvodu neuspokojenia finančných nárokov subdodávateľov od hlavného zhotoviteľa stavby. Žiaľ, takúto situáciu obec ani starosta nedokáže predvídať a už vonkoncom sme ju nedokázali nijako ovplyvniť. Nie sme totiž zmluvným partnerom dodávateľa prác. Uvidíme, ako sa táto situácia vyvinie, no zvažujeme vykonať určité kroky, aby sme neboli v budúcnosti odsúdení len do pasívnej role pozorovateľa, ktorý nemôže na svojom území ovplyvňovať dôležité veci.

Veľmi často pripomienkujeme stavebnému dozoru stavby kvalitu čistenia komunikácií po výkopových prácach, pretože evidujeme nespokojnosť našich obyvateľov. Sme si vedomí, že v suchom období je na komunikáciách zvýšená prašnosť a počas dažďov je na cestách blato. Po týchto skúsenostiach budeme voči hlavnému dodávateľovi stavby ešte nekompromisnejší. Nemôžeme súhlasiť so stavom, kedy najmä obyvatelia obcí doplácajú na neschopnosť firiem urobiť si svoju prácu kvalitne a kompletne.

Nová služba pre všetkých, ktorí majú záujem o informácie

Pred pár dňami sme spustili bezplatnú službu odoberania správ a informácií z našej obce prostredníctvom SMS – krátkych textových správ alebo cez e-mail. Záujemcovia, ktorí  prejavia záujem o túto službu sa bližšie informácie a návod na registráciu k tejto službe dozvedia na našom webovom sídle www.koseca.sk .

Ak mesačné testovacie obdobie ukáže, že je dopyt po tejto forme zasielania informácií, budeme zvažovať jej ďalšie prevádzkovanie. Typy informácií, ktoré sa prostredníctvom tejto služby dozviete: pozvánky na športové a kultúrne podujatia v obci, aktuálne oznamy z oblasti vzdelávania a možností trávenia voľného času. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, čo všetko by ste uvítali v rámci tejto služby a o aké informácie máte najväčší záujem. Ďakujeme. 

Radomír Brtáň – starosta obce Košeca