Správy starostu SEPTEMBER 2014

Správa o stave obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice – zhodnotenie uplynulých 4 rokov z pohľadu starostu obce Košeca

S blížiacimi sa komunálnymi voľbami má každý možnosť vnútorne si zhodnotiť uplynulé štvorročné volebné obdobie 2010-2014. Neprináleží mi v tomto článku hodnotiť činy niekoho iného, každý si pomyselné zrkadlo    pred seba musí nastaviť sám. Sústredím sa na popísanie pozitív i negatív, ktoré som mohol ovplyvniť ako starosta obce ja osobne.

V roku 2010 ste mi dali dôveru spravovať obec ďalšie 4 roky, čo si naozaj veľmi vážim a ďakujem Vám za prejavenú podporu. Čakalo nás vtedy náročné obdobie poznačené hospodárskou krízou. Ako nezávislý kandidát na starostu som vtedy spolu s nezávislými kandidátmi na poslancov OZ predstavil volebný program, na základe ktorého sme chceli spoločne v obci celé 4 roky uvedené body programu premieňať na skutočnosť. Boli to ambiciózne plány, ale veril som, že aj napriek ťažkým časom splniteľné. Posúďte teda, ako sa nám darilo:

SPLNENÉ BODY VOLEBNÉHO PROGRAMU

ROZVOJ
Sprístupnili sme opäť telocvičňu jej opravou, (nepomohol nám v tom ako prvý štát, ktorý sme žiadali o dotáciu každoročne od roku 2008, tak sa ponúkol sponzor z podnikateľského prostredia, za čo mu patrí ešte raz veľká vďaka, v minulom roku sme však konečne dostali niečo aj zo štátnej pokladnice – zrekonštruovali sa za to umyvárne a vymenili oboje vchodové dvere)

Spolupracovali sme pri modernizácii železničnej trate – teraz je dôležité dohodnúť sa so ŽSR na podmienkach správy niektorých stavebných objektov, (nie je pre nás prípustné, aby všetky náklady na údržbu tejto stavby v budúcnosti znášala obec – konkrétne daňoví poplatníci obce)

Modernizujeme priebežne miestny rozhlas, podporili sme rozšírenie internetu pre občanov za výhodných podmienok, (rozhlas sa modernizuje každoročne – najmä výmenou starých vedení za samonosné káble, v rámci rozpočtových možností sa vymieňajú priebežne aj reproduktory / firiem poskytujúcich internet je už v Košeci neúrekom a každý si môže vybrať svojho poskytovateľa, ktorý mu vyhovuje, ponúkli sme Vám možnosť SMS info, kedy Vám správy z rozhlasu prichádzajú do mobilu a uverejňujeme oznamy rozhlasu aj na webovej stránke obce)

Zmodernizovali sme verejné osvetlenie na Hlavnej ulici, (koncom roka 2013 sa podarilo vymeniť všetky svietidlá popri hlavnej ceste za modernejšie a úspornejšie LEDky – investícia sa spláca z dosiahnutých úspor na elektrine)

Nad prechody pre chodcov sme inštalovali osvetlenie pre zvýšenie bezpečnosti, (vybudovali sme aj bezbariérové nájazdy na chodníkoch popri hlavnej ceste)

Pri Osvetovej besede v Nozdroviciach sme vybudovali detské ihrisko a máme záujem vybudovať aj altánok pre spoločenské posedenia, (výstavba altánku bola súčasťou návrhu rozpočtu pre rok 2014)
Aj nad rámec volebného programu sa nám podarilo napr. vybaviť rozšírenie vodovodu na ulici Za parkom v Nozdroviciach, pripraviť projektové dokumentácie na budovanie kanalizácie a vodovodu na uliciach, ktoré neboli súčasťou pôvodného projektu, provizórne vybudovať chodník za OcÚ spájajúci Hlavnú ulicu s ulicou Športovcov, podporiť výstavbu novej a modernej predajne potravín oproti OcÚ, umožniť napojenie sa domácností na jestvujúce rozvody vodovodu v obci a asi to najdôležitejšie: podporiť výstavbu nových rodinných domov v nových lokalitách, ktoré nám zabezpečujú priebežné zvyšovanie počtu obyvateľov obce a napĺňanie kapacít školy a škôlky.

SOCIÁLNA OBLASŤ
Udržali sme výšku obecných daní a poplatkov na prijateľnej úrovni, (patríme k obciam IL okresu s nízkou daňovou a poplatkovou záťažou na obyvateľov i podnikateľské subjekty)

Podporili sme vyplatenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce,  (ten sa začal vyplácať na základe nášho návrhu v zastupiteľstve)

Začali sme tvoriť nové, zmodernizované riešenie územia našej obce úplne novým územným plánom,  (Zadanie nového územného plánu obce máme hotové, ideme sa pokúsiť o získanie dotácie na vypracovanie ďalších stupňov územno-plánovacej dokumentácie – žiaľ, rozpočtové provizórium na začiatku roka 2014 nám nedovoľovalo stihnúť termín podania žiadosti v tomto roku – pripravujeme to na rok 2015)

Zabezpečujeme v spolupráci so základnou a materskou školou stravu pre starších občanov žijúcich osamote, (strava sa poskytuje v rámci kapacitných možností aj tzv. “cudzím” stravníkom – t.j. opatrovaným ľuďom i ďalším záujemcom)

Poskytujeme záujemcom za prijateľných podmienok opatrovateľskú službu, (teraz nám pri rozvoze stravy pomáha už aj automobil, na ktorý sme získali dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Podporujeme využitie športového areálu v obci pre voľno-časové aktivity matiek s deťmi, (máme jeden z najkrajších športových areálov v okolí a je často využívaný jednotlivcami, organizáciami, …)

Zabezpečili sme realizáciu kamerového systému, ktorého úlohou je strážiť obecný majetok a dohliadať na poriadok v obci,

Zakúpili sme jednotný riad na požičiavanie k slávnostným príležitostiam,

Zachovali sme a podporujeme činnosť Združenia pre občianske záležitosti, ktoré nezabúda na jubilantov, darcov krvi, osamelých i odkázaných na finančnú pomoc.

ŠKOLSTVO
Spolupracujeme so základnou a materskou školou i základnou umeleckou školou, (zaujíma nás Váš názor na kvalitu poskytovaných služieb a preto ho zisťujeme prostredníctvom dotazníka, máte možnosť aktívne vstúpiť do tvorby budúcnosti školstva v našej obci)

Zabezpečili sme čiastkové opravy budovy materskej školy, (aj keď sme sa viackrát pokúšali získať dotáciu na celkovú opravu, neboli sme doteraz úspešní – niektoré investície sme urobili z vlastných zdrojov /výmena okien a dverí,…/, niektoré sa budeme snažiť ešte presadiť (napr. vybudovanie prístavby – zimnej záhrady, ktorá rozšíri kapacitu jedálne a vytvorí pre deti ďalší priestor na vzdelávanie – aktuálne čakáme na výsledok podanej žiadosti   na získanie dotácie z Environmentáneho fondu na zateplenie budovy a výmenu okien)

Podporili sme zabezpečenie areálu ZŠ kamerovým systémom ako prevenciu proti vandalizmu a neoprávneným vstupom do areálu,

Myslíme na deti a mládež a pripravujeme pre ne počas prázdnin, ale aj v priebehu školského roka rôzne súťaže a aktivity, záujmové krúžky, zaujímavé prednášky, stretnutia s odborníkmi, pokračujeme v organizovaní Baranpajády a podobných akcií.

Nad rámec týchto bodov sme zabezpečili napr. vytvorenie piatej triedy v MŠ v tomto školskom roku a umožnili rodičom umiestniť deti do škôlky aj pred dosiahnutím 3. roka. Dopĺňame a modernizujeme technické prostriedky na výučbu žiakov školy.

KULTÚRA
Vytvorili sme priestor pre každoročný KOŠECKÝ MINI JARMOK,  (v roku 2013 sme sa prvý krát rozhodli na HODY pozvať aj nejakých remeselníkov, rok 2014 bol pokračovaním tejto mladej tradície)

Pripravujeme druhé – doplnené vydanie knihy o obci Košeca,  (najneskôr v jeseni 2014 budú k dispozícii nové výtlačky)

Pokračujeme vo vydávaní KOŠECKO-NOZDROVICKÝCH novín a  informujeme Vás o fungovaní obecného zastupiteľstva a činnostiach starostu obce. Prevádzkujeme od roku 2007 webovú stránku obce, na ktorej nájdete vždy aktuálne informácie.

Podporujeme činnosť dychovej hudby a speváckych súborov,

Pokračujeme v organizácii obľúbených podujatí /stretnutie troch generácií, rozprávkový les, turnaje o pohár starostu obce, divadelné predstavenia ku Dňu matiek a stretnutia pri príležitosti mesiaca úcty k starším a pod./ a finančne podporujeme všetky spoločenské organizácie, ktoré pôsobia v našej obci.

ŠPORT
Podporujeme rozvoj všetkých druhov športu pre všetky generácie na území našej obce, (zabezpečili sme prostredníctvom dotácií technické vybavenie futbalistov, stolnotenistov, turistov,…)

Podporujeme udržanie fungovania obecného hasičského zboru a aktívne zapájanie tejto organizácie do oblastných súťaží v hasičskom športe,

Podporujeme školské aktivity v športe a rozvoj športových talentov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Presadzujeme zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí v našom okolí, (pripomienkovali sme plánovanú výstavbu výrobne asfaltových zmesí v Tunežiciach, snažíme sa o dosiahnutie zníženia prachových častíc v ovzduší pochádzajúceho z okolitých lomov a fabrík,…)

Vybudovali sme moderný zberný dvor v zmysle pripraveného projektu, ktorého súčasťou bolo aj rozmiestnenie zvonových kontajnerov k bytovým domom a zakúpenie multikáry a šmykom riadeného nakladača, (snažíme sa uľahčovať Vám triedenie odpadov, lebo sme si vedomí pozitívnych výsledkov v tejto oblasti za uplynulé roky – ĎAKUJEME VÁM za ochotu separovať)

Podporujeme intenzívne separovanie odpadu a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, (oslovili sme Vás s dohodou o kompostovaní, ktorej podpísaním ste aktívne prispeli k naplneniu zákonných povinností obce pri nakladaní s bioodpadmi)

Udržali sme pre Vás službu vývozu žúmp fekálnym prívesom a bude k dispozícii až do doby napojenia sa na verejnú kanalizáciu,

V spolupráci s Povodím Váhu – SVP, š.p. a rybármi sme pravidelne čistili a prehlbovali korytá potokov, (koncom roka 2013 sa nám podarilo s Povodím Váhu vyčistiť koryto Nozdrovického potoka a priebežne sa čistil aj Košecký potok)

Podporujeme osvetu vo veciach všeobecnej ochrany životného prostredia (aktivizujeme deti v ZŠ a MŠ, aby sa zapájali do súťaží s environmentálnou tematikou…)

A to všetko rozhodne nie je málo. Okrem spomenutých bodov sa obec môže pochváliť napr. výborným finančným zdravím, ktoré dáva veľkú šancu po rokoch úspor konečne rozbehnúť aj rôzne rozvojové aktivity. Úspory vznikali postupne a zabezpečila nám ich realizácia viacerých opatrení. Prežívali sme spoločne ťažké roky poznačené hospodárskou krízou a práve v takýchto situáciách sa spoznáva kvalita ľudí stojacich na vedúcich pozíciách samosprávy. Nie je umenie stáť na čele obce v dobách prosperity a s kopcom peňazí v kase. Umením je hľadať a nakoniec aj nájsť spôsoby, ako z mála vyťažiť vždy maximum. A to sa nám podarilo napríklad zavedenými úsporami zmenou systému odpadového hospodárstva – začatím triedeného zberu a podporou kompostovania, tiež výmenou starých svietidiel verejného osvetlenia za nové – úspornejšie, rovnako tak znižovaním energetickej náročnosti obecných budov a podporou získavania tepla z biomasy v budove ZŠ, svojpomocným zabezpečovaním vývozu triedeného odpadu strojmi, na ktoré sme získali rôzne dotácie, atď. Umením bolo aj využitie šance získať do obecnej pokladnice vysoké dane z pozemkov za Váhom, ktoré mali slúžiť na skladovanie a ťažbu štrkov a pieskov. Išlo o takmer 70 tisíc EUR, ktoré nám výrazne pomohli z financovaním našej povinnej spoluúčasti na realizovaných projektoch, napr. pri výstavbe zberného dvora. Tieto výsledky sa priamo dotýkajú aj Vás, pretože obec, ktorá rozumne hospodári so svojimi zdrojmi nemusí zvyšovať dane a poplatky a nemusí z Vašej peňaženky „ťahať“ každým rokom viac a viac. Vieme, že súčasná ekonomická situácia Slovenska nie je ružová. Ľudia sú bez práce a tí, ktorí pracujú sa radšej uskromnia a robia veľakrát za minimálnu mzdu. Nechceli sme byť a nechceme byť tými, ktorí túto situáciu ešte zhoršia napr. spomínaným výrazným zvýšením daní a poplatkov, k čomu sme boli tlačení. Štát nám znížil príspevky do obecného rozpočtu a museli sme pomôcť Slovensku udržať deficit verejných financií čo najnižšie.

Aj preto existujú ešte veci z pôvodného programu, ktoré sa zatiaľ nepodarilo dokončiť. Treba však spomenúť, že o ich splnenie sme sa minimálne jedenkrát aktívne pokúsili. Nezabudli sme na ne, len sa presúvajú do ďalšieho obdobia, kedy bude na to príležitosť a zároveň bude chuť kompetentných ich podporiť. Mali by tak urobiť najmä z toho dôvodu, že sú to aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života v našej obci, čo by mala byť priorita pre všetkých poslancov zo všetkých priorít najvyššia.

Viem, že po skončení výstavby kanalizácie a vodovodu, ktorá nám všetkým posledné mesiace naozaj veľmi komplikuje život v obci, bude potrebné zabezpečiť opravy miestnych komunikácií. Som v častom a úzkom kontakte so zodpovednými ľuďmi na strane investora i zhotoviteľa tejto stavby. Všetky práce súvisiace s pokladaním nových asfaltov sa budú vykonávať až v roku 2015, pretože technologicky ich nie je možné stihnúť teraz. Verím, že budem mať ešte príležitosť dozrieť na to, aby boli urobené podľa Vašich predstáv.

Na záver si dovolím poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali a podieľajú na obecných aktivitách. Obec je priamo závislá na ochote domácich ľudí urobiť niečo pre svoje krajšie okolie. Obec je tiež vždy obrazom práce jej obyvateľov. Nezabudnite, že pokiaľ si nedokážeme pomôcť vzájomne my tu a sami, nikto iný nám nepomôže zvonka nezištne. Nikdy som sa nespoliehal na to, že za mňa niekto iný urobí moju prácu a som si zároveň vedomý, že nie každému som svojimi rozhodnutiami vždy vyhovel. Som si však zároveň istý, že som nikomu zámerne neuškodil. Z tohto dôvodu sa môžem kedykoľvek a komukoľvek priamo pozrieť do očí.

Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca s miestnou časťou Nozdrovice