Archív značiek: Facebook

O zodpovednosti… za obec, obyvateľov, rozpočet, … za nás všetkých

Vo februári 2018 sa na FB stránke www.facebook.com/rado.brtan (ktorej som správcom a ktorá mnou bola založená na účely elektronickej komunikácie so všetkými debaty chtivými užívateľmi Facebooku) objavila zaujímavá diskusia s rôznymi komentármi (niekedy prekračujúcimi určitú nepísanú hranicu slušnosti). V diskusii na moju adresu padli od pani Tatiany Ďurechovej obvinenia, ktoré by som mal uviesť na správnu (pravdivú) mieru. Všimol som si, že ak niekto argumentačne/slovne nestačí na obhájenie svojho názoru, začne využívať ako nástroj odvedenia pozornosti od prvotného predmetu diskusie iné témy a dokonca sa neštíti využívať klamlivé/vymyslené tvrdenia, ktorých jediným cieľom je obvinenie svojho „diskusného nepriateľa s iným názorom“ z niečoho, čo ten druhý človek (diskutujúci) nikdy neurobil, nepovedal, nenapísal,…

Zopár príkladov z tejto diskusie, ktorú si môže každý (aj ten čo nie je prihlásený na Facebooku) prečítať na  vyššie uvedenom odkaze mojej FB stránky (príspevok z dátumu 16.2.2018).

Poďme postupne:

– starosta nerozhoduje o predaji kultúrneho domu (to je kompetencia obecného zastupiteľstva v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 11, ods. 4) a Kultúrny dom v Košeci sa nakoniec predal po dlhom zvažovaní a diskusii s predstaviteľmi organizácií pôsobiacimi v obci),

– starosta nemíňa peniaze obce svojvoľne – na všetko existujú pravidlá a postupy (aj počas provizória), ktoré kontrolujú poslanci aj hlavná kontrolórka obce, pričom sa sleduje ich zákonnosť, hospodárnosť, oprávnenosť a efektívnosť,

– starosta nehuláka, starosta zvýši hlas iba vtedy, ak ho predtým zvýši niekto iný na neho (stalo sa to zopárkrát a potom prišlo aj k ospravedlneniu),

– starosta sa snaží komunikovať so všetkými poslancami aj napriek tomu, že piati z nich na neho podali v roku 2015 trestné oznámenie (ktoré sa ukázalo ako vymyslené a neopodstatnené),

– starosta poskytuje poslancom všetky potrebné informácie, aby mohli rozhodnúť vo veciach, ktoré sú ich kompetenciou ako kolektívneho orgánu obce (obecného zastupiteľstva) – dokonca sa poslancom poskytujú z obecného úradu aj informácie nad rámec bežných zvyklostí,

– starosta sa v médiách “nepretŕča”, starosta s médiami komunikuje (ako štatutár obce zastupuje starosta obec navonok a vyplýva mu to zo Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 13, ods. 4, písm. c),

– starosta sa necíti byť hlúpy a ani sprostý (ako o ňom píše pani Tatiana v komentári „Pán starosta si hneď po voľbách vytvoril fiktívneho osobného nepriateľa, s ktorým neustále zvádza svoj prihlúply boj. Jeho neustále fňukanie v médiách, či na FB ako mu niekto ubližuje, to je fakt sprosté!“)

– starosta s nikým nebojuje (ak to vidí niekto inak, je to jeho pohľad na vec a zrejme svedčí o jeho vlastnom postoji k predmetnej záležitosti – o jeho boji voči starostovi, prípadne iným ľuďom s inými názormi).

Pokiaľ  ide o prvotnú diskusnú tému, ktorou bolo šetrenie finančných prostriedkov (či už počas provizória alebo aj počas obdobia so schváleným rozpočtom), je zrejmé a jasné, že jediným subjektom, ktorý to môže aktívne zabezpečiť je obecný úrad na čele s najvyšším výkonným orgánom obce starostom. Pri úcte ku všetkým kompetenciám obecného zastupiteľstva (medzi ktoré patrí aj schvaľovanie rozpočtu), poslanci nedokážu okrem rozdelenia výdavkov a príjmov na schválené aktivity ovplyvňovať dosiahnutý prebytok. Jednoducho povedané: ak poslanci schvália 0,- na kapitálových výdavkoch rozpočtu, tak jediné čo vykonajú je zatiahnutie brzdy pri rozvoji obce. Ovplyvňovanie bežných výdavkov na bežný chod úradu/obce krátením navrhovaných položiek je bez kvalitnej komunikácie s vedúcimi predstaviteľmi obecného úradu (starostom a prednostom) takmer s určitosťou cesta k dosiahnutiu nespokojnosti obyvateľov s poskytovanými službami.

Zodpovednosť za to však nemajú poslanci obecného zastupiteľstva, ale opäť obecný úrad (zamestnanci) a najmä starosta, ktorý v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 13, ods. 4) písm. b) „vykonáva obecnú správu“. Ak na ňu nemá schválené postačujúce finančné zdroje, nemôže ju vykonávať kvalitne a v zmysle sľubu, ktorý zložil na začiatku svojho pôsobenia v znení:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

A aby sme boli kompletní v súvislosti s povinnosťami/zodpovednosťou poslancov, tie upravuje § 25 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p.

Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov sa dá len aktívnym vypočutím ich potrieb. Tie sú jasne zhrnuté v Programe rozvoja obce Košeca a samotní poslanci tento strategický dokument nedávno schválili. Všetky požiadavky z tohto dokumentu sa priebežne snažíme zapracovať do návrhov rozpočtu, čo je však nie vždy chápané určitou skupinou poslancov ako plnenie záväzku prijatého samotnými poslancami voči občanom. A tu už sa dostávame do reality Košece, kedy sa namiesto kritického myslenia dostáva u niekoho do popredia kritický nedostatok sebareflexie.