Archív značiek: Poslanci

Pred voľbami krásne reči a po voľbách… presný opak

“V Košeci aj Nozdroviciach pribúdajú nové rodinné domy, mnohé staršie sa opravujú. Ľudia majú záujem žiť v našej obci. Toto všetko prináša dopyt po službách, po občianskej vybavenosti, po nových miestach v materskej a základnej škole, budovanie nových ciest a chodníkov. Nastal čas, aby sa ZŠ rozšírila komplexne o novú budovu, kde by pribudli nové učebne, knižnica, jedáleň s kuchyňou.” (Autor: Ing. Jozef Ďurech, NOVEMBER 2014)

Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú…
Píše sa rok 2014 a jeden z kandidátov na starostu obce sa rozhodol distribuovať svoje volebné letáky do poštových schránok domácností Košece a Nozdrovíc.
Sú viac ako 3 roky po. Z vtedajšej budúcnosti sa stala súčasnosť. Aj vďaka pánovi Ďurechovi (síce nie starostovi ale zato poslancovi s ešte väčšími kompetenciami ovplyvňovať veci a dianie v našej obci ) obec nemá ani len vypracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia na prístavbu budovy materskej školy. O základnej škole nehovoriac.

Opakovanie je matka múdrosti. Pripomínajme si sľuby a heslá. Najmä tie, ktoré dali volení predstavitelia našej obce. Sú to ľudia, ktorí majú neuveriteľnú moc, keďže sú súčasťou (doposiaľ) súdržnej skupiny piatich poslancov z celkovo deviatich, čiže nadpolovičnej väčšiny. Navyše pán Ďurech predsedá komisii školstva, mládeže a športu (poradnému orgánu OZ)!
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. (§15, ods. 1) to hovorí jasne:
“Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.”
Čo potreboval doposiaľ pán Ďurech viac pre naplnenie svojich sľubov? Podľa jeho vyjadrení mňa. Starostu obce – výkonný orgán. A aký výkon máme spolu s mojimi kolegami zamestnancami úradu zabezpečiť, keď mi na to chýba to najdôležitejšie a najzákladnejšie? Tým je UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

Čoraz častejšie sa stretávame s nesprávnym výkladom toho, čo môže starosta a čo môže obecné zastupiteľstvo. Pritom povinnosti týchto dvoch najvyšších orgánov obce sú v zákone striktne určené.
Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, pričom prvoradá kompetencia OZ je zo zákona určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
Budova materskej školy je majetkom obce. Rozhodnutie, či ju budeme nadstavovať (či sa k nej niečo pristaví) patrí určite k najdôležitejším úkonom týkajúcich sa majetku obce a je teda vyhradenou kompetenciou obecného zastupiteľstva. Doposiaľ však takéto rozhodnutie nepadlo = uznesenie nebolo schválené.

Spolu so 4 poslancami OZ v Košeci (pani Švehlovou, pani Kalamenovou, pani Bajzíkovou, pánom Kolembusom) sa snažíme, aby bolo naše rozhodovanie kontinuálne a logické. Snažíme sa hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Dovoľujem si na takéto zodpovedné správanie sa vyzvať aj ďalších poslancov, ktorým budúcnosť Košece a Nozdrovíc leží pri srdci a neskončila len ako dávno zabudnutá ľúbivá a populistická fráza na predvolebných letákoch. ĎAKUJEM.

Jozef Durech strana 1
Jozef Durech strana 2

Verejná výzva poslancom OZ Ďurechovi a Kantoríkovej – žiadosť o informáciu voličom

Z pozície občana obce/voliča/rodiča dvoch detí navštevujúcich MŠ a ZŠ v Košeci (s odkazom na ustanovenie Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p, § 25, ods. 7

„(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.“

verejne vyzývam a žiadam

A) pána poslanca Ing. Jozefa Ďurecha, aby nás všetkých informoval o týchto jeho aktivitách (činnosti):

  1. Koľko oficiálnych výstupov (odporúčacích uznesení poradného orgánu OZ) z komisie školstva, mládeže a športu (kde je predsedom) bolo ním prednesených na zasadnutiach OZ  v rokoch 2017 a 2018 ako návrh na uznesenie a čoho konkrétne sa týkali?
  2. Koľko stretnutí komisie inicioval z pozície predsedu v roku 2017 a v roku 2018 a koľko sa ich uskutočnilo?
  3. Koľko kompletných zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí komisie školstva, mládeže a športu v roku 2017 a v roku 2018 doručil Obecnému úradu v Košeci?

B) pani poslankyňu Ing. Janku Kantoríkovú, aby nás všetkých informovala o týchto jej aktivitách (činnosti):

  1. Koľko oficiálnych výstupov (odporúčacích uznesení poradného orgánu OZ) z komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie (kde je predsedníčkou) bolo ňou prednesených na zasadnutiach OZ  v rokoch 2017 a 2018 ako návrh na uznesenie a čoho konkrétne sa týkali?
  2. Koľko stretnutí komisie iniciovala z pozície predsedníčky v roku 2017 a v roku 2018 a koľko sa ich uskutočnilo?
  3. Koľko kompletných zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie v roku 2017 a v roku 2018 doručila Obecnému úradu v Košeci?

Ďakujem za informácie, ktoré žiadam doručiť na e-mail: starosta(zavinac)koseca.sk. Na základe jednoduchosti položených otázok žiadam odpovede (najideálnejšie doplnené v tabuľke nižšie) doručiť najneskôr do 9. 3. 2018 do 12.00 hodiny.

Počet odporúčacích uznesení komisie pre OZ (2017 a 2018)
Počet zvolaných a uskutočnených komisií (2017 a 2018)
Počet zápisníc a prezenčných listín doručených OcÚ (2017 a 2018)