Archív značiek: Prístavba

Prístavba základnej školy vyžaduje oveľa kvalitnejšiu diskusiu – jeden návrh uznesenia určite nestačí

Môj záujem o otvorenú a konštruktívnu diskusiu so všetkými je naozaj úprimný, preto trošku bližšie rozvediem aj problematiku prístavby budovy základnej školy.

Štúdiu prístavby základnej školy z augusta 2015 určite všetci dobre poznáte (ak ešte nie, tak odporúčam pozrieť tento link: http://koseca.sk/oznamy/studia-pristavby-budovy-zakladnej-skoly/   )

Oslovil som zhotoviteľov štúdie, aby nám vypracovali ponuky na spracovanie projektových dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia.

 1. Verzia v prílohe s označením maxi vychádza z pôvodnej štúdie, kde sú zachované tieto parametre: 4 odborné učebne, školské dielne, jedáleň s kapacitou 120 stravníkov (s kuchyňou), 2 kabinety, obecná knižnica, kabinet ZUŠ, šatňa, vstupné foyér, zázemie, hygienické miestnosti, 2 kmeňové učebne (presunuté z hlavnej budovy),
 2. Verzia v prílohe s označením mini je identická, avšak bez 3. NP (tam by teda chýbali 2 odborné učebne a 1 kmeňová trieda!).

Ak si porovnáme predpokladaný investičný náklad, tak mini verzia je cca 1.050.000,- EUR a maxi verzia cca 1.250.000,- EUR. Je otázne, či mini verzia (v ktorej by sme prakticky vytvorili o 3 triedy menej) je pre nás postačujúca (a hlavne sa rozprávajme o efektivite a hospodárnosti).

To isté platí v porovnaní ceny projektových dokumentácií pre vydanie stavebných povolení, kde ponuka na mini verziu je 16.700,- bez DPH a pre maxi verziu 19.250,- EUR bez DPH.

Treba podotknúť, že

projektova cena

Takže, ak sa budeme rozprávať o objeme zastavanej plochy nevyhnutnej pre jedáleň, kuchyňu, 2-4 triedy, šatne a prislúchajúce priestory chodieb, oveľa menej to určite nebude. Všetci (aj laici) vieme, že najdrahšia je stavba 1.NP (vyššie poschodia sú oveľa lacnejšie). A tiež je podstatné spomenúť, že druhé poschodie nad priestormi jedálne znamená automaticky vyšší nárok na statiku prízemia a to prináša ešte drahšie riešenie.

A to najpodstatnejšie: hovorme aj o budúcej finančnej náročnosti prevádzkovania novovybudovaných priestorov. Táto diskusia mi doposiaľ úplne chýbala. Máme a budeme mať na to?

Ak chceme spoločne naozaj hľadať riešenie na dlhú dobu aj s vedomím, že to všetko bude (možno) najskôr od školského roka 2019/2020, poďme sa o tom rozprávať, poďme posudzovať, poďme porovnávať,…komisie nech podľa pravidiel rokovacieho poriadku komisií následne zvolajú zasadnutia a potom sa môžu poslanci k tomu vyjadriť svojim hlasovaním. Nezahadzujme zbytočne niečo, čo máme od roku 2015 pripravené.

Alebo sa venujme niečomu, čo je reálnejšie (hlavne z finančného hľadiska)… Napr. prístavbe budovy materskej školy podľa spracovanej štúdie. O tom bola aj pôvodná petícia, ak som to správne pochopil.

Dúfam, že tieto informácie odrážajúce fakty budú pre Vás všetkých cenným zdrojom poznania.

Skúsiť spojiť doposiaľ nespojiteľné

Dnes som odoslal nasledujúci text členom Rady rodičov.

Dovoľujem si touto cestou poďakovať ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ dňa 15.3.2018.

V zásade zrekapitulujem, že:

 1. Petícii poslanci nevyhoveli v plnom rozsahu
 2. Problém nedostatočných kapacít ZŠ a MŠ sa pre nasledujúci školský rok vôbec nevyriešil

To, čo mi na zasadnutí veľmi chýbalo a čo sme asi všetci očakávali je konštruktívny návrh najvyššieho kolektívneho orgánu obce na riešenie. Predložený návrh uznesenia na prístavbu základnej školy nechápem ako vhodný, nakoľko nám nič nevyrieši dostatočne promptne a naďalej by deti v škôlke spali „na chodbe“ a deti v škole využívali odborné učebne ako kmeňové triedy.

Od štatutára obce mnohí očakávajú, že nájde tie najlepšie riešenia a hlavne urobí všetko preto, aby sa uskutočnili (som predsa najvyšším výkonným orgánom obce).

Moje alternatívne návrhy na verejnú diskusiu sú:

 • Prístavba budovy materskej školy v zmysle vyhotovenej štúdie z roku 2015 – termín dokončenia najneskôr 9/2018 – financovanie prostredníctvom použitia prebytku hospodárenia z roku 2017 + časť rezervného fondu + (ak bude potrebné) dofinancovanie úverom (výška zdrojov potrebných na výstavbu bude známa až po vyhotovení projektov pre stavebné povolenie a rozpočtov – náklad na projektovú dokumentáciu cca 10.000,- EUR)
  • Prístavba budovy základnej školy modulovým systémom (prosím nehovorme tomu kontajnery, pretože dnešné technológie týchto stavieb sú tak prepracované, že sú na nerozoznanie od klasických murovaných) a to podľa požiadaviek vedenia školy (počet tried, aké ďalšie miestnosti/priestory sú nevyhnutné k bezproblémovému fungovaniu aj pre ďalšie roky) – finančné náklady budú známe až po zadaní požiadaviek a konzuláciách s potenciálnymi dodávateľmi – termín výstavby cca leto 2018
   a/ formou výstavby z vlastných zdrojov (prebytok z 2017 + časť rezervného fondu + (ak bude potrebné) dofinancovanie úverom) ­+ myslím si, že nájdeme aj ochotné domáce stavebné firmy, ktoré by pomohli so základovou doskou
   b/ formou prenájmu (aj také sú možnosti)
   c/ formou leasingu (či iného spôsobu prefinancovania)
   d/ nevylučujem aj možnosti získania dotácií (bude to však skôr zázrak) z ministerstva (požiadavku na spoluprácu s popisom nášho problému som už ministerstvu školstva posielal)

Modulárne systémy a ich realizácie si môžete pozrieť napr. tu: https://www.koma-modular.cz/realizace-skolske

Toto teraz chápem ako moju prácu, ktorou, žiaľ, musím suplovať prácu kompetentných orgánov obce (väčšiny) a ich povinnosť rozhodnúť v prospech obce a v zmysle požiadaviek jej občanov. Možno sa mi podarí spojiť konečne pre dobro Košece doposiaľ nespojiteľné.

Pred voľbami krásne reči a po voľbách… presný opak

“V Košeci aj Nozdroviciach pribúdajú nové rodinné domy, mnohé staršie sa opravujú. Ľudia majú záujem žiť v našej obci. Toto všetko prináša dopyt po službách, po občianskej vybavenosti, po nových miestach v materskej a základnej škole, budovanie nových ciest a chodníkov. Nastal čas, aby sa ZŠ rozšírila komplexne o novú budovu, kde by pribudli nové učebne, knižnica, jedáleň s kuchyňou.” (Autor: Ing. Jozef Ďurech, NOVEMBER 2014)

Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú…
Píše sa rok 2014 a jeden z kandidátov na starostu obce sa rozhodol distribuovať svoje volebné letáky do poštových schránok domácností Košece a Nozdrovíc.
Sú viac ako 3 roky po. Z vtedajšej budúcnosti sa stala súčasnosť. Aj vďaka pánovi Ďurechovi (síce nie starostovi ale zato poslancovi s ešte väčšími kompetenciami ovplyvňovať veci a dianie v našej obci ) obec nemá ani len vypracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia na prístavbu budovy materskej školy. O základnej škole nehovoriac.

Opakovanie je matka múdrosti. Pripomínajme si sľuby a heslá. Najmä tie, ktoré dali volení predstavitelia našej obce. Sú to ľudia, ktorí majú neuveriteľnú moc, keďže sú súčasťou (doposiaľ) súdržnej skupiny piatich poslancov z celkovo deviatich, čiže nadpolovičnej väčšiny. Navyše pán Ďurech predsedá komisii školstva, mládeže a športu (poradnému orgánu OZ)!
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. (§15, ods. 1) to hovorí jasne:
“Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.”
Čo potreboval doposiaľ pán Ďurech viac pre naplnenie svojich sľubov? Podľa jeho vyjadrení mňa. Starostu obce – výkonný orgán. A aký výkon máme spolu s mojimi kolegami zamestnancami úradu zabezpečiť, keď mi na to chýba to najdôležitejšie a najzákladnejšie? Tým je UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

Čoraz častejšie sa stretávame s nesprávnym výkladom toho, čo môže starosta a čo môže obecné zastupiteľstvo. Pritom povinnosti týchto dvoch najvyšších orgánov obce sú v zákone striktne určené.
Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, pričom prvoradá kompetencia OZ je zo zákona určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
Budova materskej školy je majetkom obce. Rozhodnutie, či ju budeme nadstavovať (či sa k nej niečo pristaví) patrí určite k najdôležitejším úkonom týkajúcich sa majetku obce a je teda vyhradenou kompetenciou obecného zastupiteľstva. Doposiaľ však takéto rozhodnutie nepadlo = uznesenie nebolo schválené.

Spolu so 4 poslancami OZ v Košeci (pani Švehlovou, pani Kalamenovou, pani Bajzíkovou, pánom Kolembusom) sa snažíme, aby bolo naše rozhodovanie kontinuálne a logické. Snažíme sa hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Dovoľujem si na takéto zodpovedné správanie sa vyzvať aj ďalších poslancov, ktorým budúcnosť Košece a Nozdrovíc leží pri srdci a neskončila len ako dávno zabudnutá ľúbivá a populistická fráza na predvolebných letákoch. ĎAKUJEM.

Jozef Durech strana 1
Jozef Durech strana 2