Archív značiek: Starosta

Skúsiť spojiť doposiaľ nespojiteľné

Dnes som odoslal nasledujúci text členom Rady rodičov.

Dovoľujem si touto cestou poďakovať ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ dňa 15.3.2018.

V zásade zrekapitulujem, že:

 1. Petícii poslanci nevyhoveli v plnom rozsahu
 2. Problém nedostatočných kapacít ZŠ a MŠ sa pre nasledujúci školský rok vôbec nevyriešil

To, čo mi na zasadnutí veľmi chýbalo a čo sme asi všetci očakávali je konštruktívny návrh najvyššieho kolektívneho orgánu obce na riešenie. Predložený návrh uznesenia na prístavbu základnej školy nechápem ako vhodný, nakoľko nám nič nevyrieši dostatočne promptne a naďalej by deti v škôlke spali „na chodbe“ a deti v škole využívali odborné učebne ako kmeňové triedy.

Od štatutára obce mnohí očakávajú, že nájde tie najlepšie riešenia a hlavne urobí všetko preto, aby sa uskutočnili (som predsa najvyšším výkonným orgánom obce).

Moje alternatívne návrhy na verejnú diskusiu sú:

 • Prístavba budovy materskej školy v zmysle vyhotovenej štúdie z roku 2015 – termín dokončenia najneskôr 9/2018 – financovanie prostredníctvom použitia prebytku hospodárenia z roku 2017 + časť rezervného fondu + (ak bude potrebné) dofinancovanie úverom (výška zdrojov potrebných na výstavbu bude známa až po vyhotovení projektov pre stavebné povolenie a rozpočtov – náklad na projektovú dokumentáciu cca 10.000,- EUR)
  • Prístavba budovy základnej školy modulovým systémom (prosím nehovorme tomu kontajnery, pretože dnešné technológie týchto stavieb sú tak prepracované, že sú na nerozoznanie od klasických murovaných) a to podľa požiadaviek vedenia školy (počet tried, aké ďalšie miestnosti/priestory sú nevyhnutné k bezproblémovému fungovaniu aj pre ďalšie roky) – finančné náklady budú známe až po zadaní požiadaviek a konzuláciách s potenciálnymi dodávateľmi – termín výstavby cca leto 2018
   a/ formou výstavby z vlastných zdrojov (prebytok z 2017 + časť rezervného fondu + (ak bude potrebné) dofinancovanie úverom) ­+ myslím si, že nájdeme aj ochotné domáce stavebné firmy, ktoré by pomohli so základovou doskou
   b/ formou prenájmu (aj také sú možnosti)
   c/ formou leasingu (či iného spôsobu prefinancovania)
   d/ nevylučujem aj možnosti získania dotácií (bude to však skôr zázrak) z ministerstva (požiadavku na spoluprácu s popisom nášho problému som už ministerstvu školstva posielal)

Modulárne systémy a ich realizácie si môžete pozrieť napr. tu: https://www.koma-modular.cz/realizace-skolske

Toto teraz chápem ako moju prácu, ktorou, žiaľ, musím suplovať prácu kompetentných orgánov obce (väčšiny) a ich povinnosť rozhodnúť v prospech obce a v zmysle požiadaviek jej občanov. Možno sa mi podarí spojiť konečne pre dobro Košece doposiaľ nespojiteľné.

Pred voľbami krásne reči a po voľbách… presný opak

“V Košeci aj Nozdroviciach pribúdajú nové rodinné domy, mnohé staršie sa opravujú. Ľudia majú záujem žiť v našej obci. Toto všetko prináša dopyt po službách, po občianskej vybavenosti, po nových miestach v materskej a základnej škole, budovanie nových ciest a chodníkov. Nastal čas, aby sa ZŠ rozšírila komplexne o novú budovu, kde by pribudli nové učebne, knižnica, jedáleň s kuchyňou.” (Autor: Ing. Jozef Ďurech, NOVEMBER 2014)

Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú…
Píše sa rok 2014 a jeden z kandidátov na starostu obce sa rozhodol distribuovať svoje volebné letáky do poštových schránok domácností Košece a Nozdrovíc.
Sú viac ako 3 roky po. Z vtedajšej budúcnosti sa stala súčasnosť. Aj vďaka pánovi Ďurechovi (síce nie starostovi ale zato poslancovi s ešte väčšími kompetenciami ovplyvňovať veci a dianie v našej obci ) obec nemá ani len vypracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia na prístavbu budovy materskej školy. O základnej škole nehovoriac.

Opakovanie je matka múdrosti. Pripomínajme si sľuby a heslá. Najmä tie, ktoré dali volení predstavitelia našej obce. Sú to ľudia, ktorí majú neuveriteľnú moc, keďže sú súčasťou (doposiaľ) súdržnej skupiny piatich poslancov z celkovo deviatich, čiže nadpolovičnej väčšiny. Navyše pán Ďurech predsedá komisii školstva, mládeže a športu (poradnému orgánu OZ)!
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. (§15, ods. 1) to hovorí jasne:
“Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.”
Čo potreboval doposiaľ pán Ďurech viac pre naplnenie svojich sľubov? Podľa jeho vyjadrení mňa. Starostu obce – výkonný orgán. A aký výkon máme spolu s mojimi kolegami zamestnancami úradu zabezpečiť, keď mi na to chýba to najdôležitejšie a najzákladnejšie? Tým je UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

Čoraz častejšie sa stretávame s nesprávnym výkladom toho, čo môže starosta a čo môže obecné zastupiteľstvo. Pritom povinnosti týchto dvoch najvyšších orgánov obce sú v zákone striktne určené.
Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, pričom prvoradá kompetencia OZ je zo zákona určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
Budova materskej školy je majetkom obce. Rozhodnutie, či ju budeme nadstavovať (či sa k nej niečo pristaví) patrí určite k najdôležitejším úkonom týkajúcich sa majetku obce a je teda vyhradenou kompetenciou obecného zastupiteľstva. Doposiaľ však takéto rozhodnutie nepadlo = uznesenie nebolo schválené.

Spolu so 4 poslancami OZ v Košeci (pani Švehlovou, pani Kalamenovou, pani Bajzíkovou, pánom Kolembusom) sa snažíme, aby bolo naše rozhodovanie kontinuálne a logické. Snažíme sa hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Dovoľujem si na takéto zodpovedné správanie sa vyzvať aj ďalších poslancov, ktorým budúcnosť Košece a Nozdrovíc leží pri srdci a neskončila len ako dávno zabudnutá ľúbivá a populistická fráza na predvolebných letákoch. ĎAKUJEM.

Jozef Durech strana 1
Jozef Durech strana 2

O zodpovednosti… za obec, obyvateľov, rozpočet, … za nás všetkých

Vo februári 2018 sa na FB stránke www.facebook.com/rado.brtan (ktorej som správcom a ktorá mnou bola založená na účely elektronickej komunikácie so všetkými debaty chtivými užívateľmi Facebooku) objavila zaujímavá diskusia s rôznymi komentármi (niekedy prekračujúcimi určitú nepísanú hranicu slušnosti). V diskusii na moju adresu padli od pani Tatiany Ďurechovej obvinenia, ktoré by som mal uviesť na správnu (pravdivú) mieru. Všimol som si, že ak niekto argumentačne/slovne nestačí na obhájenie svojho názoru, začne využívať ako nástroj odvedenia pozornosti od prvotného predmetu diskusie iné témy a dokonca sa neštíti využívať klamlivé/vymyslené tvrdenia, ktorých jediným cieľom je obvinenie svojho „diskusného nepriateľa s iným názorom“ z niečoho, čo ten druhý človek (diskutujúci) nikdy neurobil, nepovedal, nenapísal,…

Zopár príkladov z tejto diskusie, ktorú si môže každý (aj ten čo nie je prihlásený na Facebooku) prečítať na  vyššie uvedenom odkaze mojej FB stránky (príspevok z dátumu 16.2.2018).

Poďme postupne:

– starosta nerozhoduje o predaji kultúrneho domu (to je kompetencia obecného zastupiteľstva v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 11, ods. 4) a Kultúrny dom v Košeci sa nakoniec predal po dlhom zvažovaní a diskusii s predstaviteľmi organizácií pôsobiacimi v obci),

– starosta nemíňa peniaze obce svojvoľne – na všetko existujú pravidlá a postupy (aj počas provizória), ktoré kontrolujú poslanci aj hlavná kontrolórka obce, pričom sa sleduje ich zákonnosť, hospodárnosť, oprávnenosť a efektívnosť,

– starosta nehuláka, starosta zvýši hlas iba vtedy, ak ho predtým zvýši niekto iný na neho (stalo sa to zopárkrát a potom prišlo aj k ospravedlneniu),

– starosta sa snaží komunikovať so všetkými poslancami aj napriek tomu, že piati z nich na neho podali v roku 2015 trestné oznámenie (ktoré sa ukázalo ako vymyslené a neopodstatnené),

– starosta poskytuje poslancom všetky potrebné informácie, aby mohli rozhodnúť vo veciach, ktoré sú ich kompetenciou ako kolektívneho orgánu obce (obecného zastupiteľstva) – dokonca sa poslancom poskytujú z obecného úradu aj informácie nad rámec bežných zvyklostí,

– starosta sa v médiách “nepretŕča”, starosta s médiami komunikuje (ako štatutár obce zastupuje starosta obec navonok a vyplýva mu to zo Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 13, ods. 4, písm. c),

– starosta sa necíti byť hlúpy a ani sprostý (ako o ňom píše pani Tatiana v komentári „Pán starosta si hneď po voľbách vytvoril fiktívneho osobného nepriateľa, s ktorým neustále zvádza svoj prihlúply boj. Jeho neustále fňukanie v médiách, či na FB ako mu niekto ubližuje, to je fakt sprosté!“)

– starosta s nikým nebojuje (ak to vidí niekto inak, je to jeho pohľad na vec a zrejme svedčí o jeho vlastnom postoji k predmetnej záležitosti – o jeho boji voči starostovi, prípadne iným ľuďom s inými názormi).

Pokiaľ  ide o prvotnú diskusnú tému, ktorou bolo šetrenie finančných prostriedkov (či už počas provizória alebo aj počas obdobia so schváleným rozpočtom), je zrejmé a jasné, že jediným subjektom, ktorý to môže aktívne zabezpečiť je obecný úrad na čele s najvyšším výkonným orgánom obce starostom. Pri úcte ku všetkým kompetenciám obecného zastupiteľstva (medzi ktoré patrí aj schvaľovanie rozpočtu), poslanci nedokážu okrem rozdelenia výdavkov a príjmov na schválené aktivity ovplyvňovať dosiahnutý prebytok. Jednoducho povedané: ak poslanci schvália 0,- na kapitálových výdavkoch rozpočtu, tak jediné čo vykonajú je zatiahnutie brzdy pri rozvoji obce. Ovplyvňovanie bežných výdavkov na bežný chod úradu/obce krátením navrhovaných položiek je bez kvalitnej komunikácie s vedúcimi predstaviteľmi obecného úradu (starostom a prednostom) takmer s určitosťou cesta k dosiahnutiu nespokojnosti obyvateľov s poskytovanými službami.

Zodpovednosť za to však nemajú poslanci obecného zastupiteľstva, ale opäť obecný úrad (zamestnanci) a najmä starosta, ktorý v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 13, ods. 4) písm. b) „vykonáva obecnú správu“. Ak na ňu nemá schválené postačujúce finančné zdroje, nemôže ju vykonávať kvalitne a v zmysle sľubu, ktorý zložil na začiatku svojho pôsobenia v znení:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

A aby sme boli kompletní v súvislosti s povinnosťami/zodpovednosťou poslancov, tie upravuje § 25 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p.

Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov sa dá len aktívnym vypočutím ich potrieb. Tie sú jasne zhrnuté v Programe rozvoja obce Košeca a samotní poslanci tento strategický dokument nedávno schválili. Všetky požiadavky z tohto dokumentu sa priebežne snažíme zapracovať do návrhov rozpočtu, čo je však nie vždy chápané určitou skupinou poslancov ako plnenie záväzku prijatého samotnými poslancami voči občanom. A tu už sa dostávame do reality Košece, kedy sa namiesto kritického myslenia dostáva u niekoho do popredia kritický nedostatok sebareflexie.