Verejná výzva poslancom OZ Ďurechovi a Kantoríkovej – žiadosť o informáciu voličom

Z pozície občana obce/voliča/rodiča dvoch detí navštevujúcich MŠ a ZŠ v Košeci (s odkazom na ustanovenie Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p, § 25, ods. 7

„(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.“

verejne vyzývam a žiadam

A) pána poslanca Ing. Jozefa Ďurecha, aby nás všetkých informoval o týchto jeho aktivitách (činnosti):

  1. Koľko oficiálnych výstupov (odporúčacích uznesení poradného orgánu OZ) z komisie školstva, mládeže a športu (kde je predsedom) bolo ním prednesených na zasadnutiach OZ  v rokoch 2017 a 2018 ako návrh na uznesenie a čoho konkrétne sa týkali?
  2. Koľko stretnutí komisie inicioval z pozície predsedu v roku 2017 a v roku 2018 a koľko sa ich uskutočnilo?
  3. Koľko kompletných zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí komisie školstva, mládeže a športu v roku 2017 a v roku 2018 doručil Obecnému úradu v Košeci?

B) pani poslankyňu Ing. Janku Kantoríkovú, aby nás všetkých informovala o týchto jej aktivitách (činnosti):

  1. Koľko oficiálnych výstupov (odporúčacích uznesení poradného orgánu OZ) z komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie (kde je predsedníčkou) bolo ňou prednesených na zasadnutiach OZ  v rokoch 2017 a 2018 ako návrh na uznesenie a čoho konkrétne sa týkali?
  2. Koľko stretnutí komisie iniciovala z pozície predsedníčky v roku 2017 a v roku 2018 a koľko sa ich uskutočnilo?
  3. Koľko kompletných zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie v roku 2017 a v roku 2018 doručila Obecnému úradu v Košeci?

Ďakujem za informácie, ktoré žiadam doručiť na e-mail: starosta(zavinac)koseca.sk. Na základe jednoduchosti položených otázok žiadam odpovede (najideálnejšie doplnené v tabuľke nižšie) doručiť najneskôr do 9. 3. 2018 do 12.00 hodiny.

Počet odporúčacích uznesení komisie pre OZ (2017 a 2018)
Počet zvolaných a uskutočnených komisií (2017 a 2018)
Počet zápisníc a prezenčných listín doručených OcÚ (2017 a 2018)