K zodpovednosti patrí aj dodržiavanie pravidiel

Miera poznania základných princípov fungovania samosprávy je vizitkou každého verejného funkcionára.

V schránkach sme si našli prvé tlačoviny týkajúce sa kandidátov do orgánov samosprávy našej obce. Zaujal ma na nich jeden fakt. Použitie tvaru pečate s erbom našej obce. Dokonca s číslom pečiatky.
Štatút obce Košeca je dokument, ktorý by mal poslanec OZ veľmi detailne poznať a rešpektovať. Používanie symbolov obce sa viaže na stanovené/schválené pravidlá. Úcta k symbolom obce je prejavom úcty k obci a úcty voči jej občanom. Ich používanie bez príslušného súhlasu je v úplnom rozpore so schválenými pravidlami. Tie platia pre všetkých rovnako.
Nejdem nikoho súdiť, len si dovoľujem pripomínať to, čo by malo byť všetkým kandidátom jasné a známe. A posúdiť prístup dotyčných k záväzným dokumentom obce (už počas kampane) môže každý z nás. Môže to byť pomôcka k nášmu budúcemu rozhodovaniu.

Výňatok zo Štatútu obce Košeca
Čl. 24

Symboly obce

1. Obecné symboly sú:

a) Erb obce

b) Vlajka obce

c) Pečať obce /Príloha č. 1: grafické vyobrazenie symbolov obce/

2. Erb obce bol uznaný heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR a v roku 2007 bol prijatý a schválený obecným zastupiteľstvom v Košeci …..

4. Listiny s erbom obce a vlajkou obce sa používajú pri korešpondencii obecného úradu.

5. Právo použiť a používať erb obce a vlajku obce je viazané na súhlas starostu, ktorý sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu a obecnej vlajky uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania erbu a vlajky. Žiadosť musí obsahovať:

Grafický návrh, spôsob použitia erbu alebo vlajky

Obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu

6. Erb sa používa na:

Pečiatku obce

Insígniách starostu

Listinách o udelení čestného občianstva obce Košeca

Budovách, kde má sídlo Obecný úrad Košeca

Označenie katastrálneho územia obce

V rokovacích miestnostiach orgánov obce

Na označenie vozidiel obce