Zhodnotenie uplynulých 4 rokov z pohľadu starostu obce

S blížiacimi sa komunálnymi voľbami má každý možnosť vnútorne si zhodnotiť uplynulé štvorročné volebné obdobie 2014-2018. Je prirodzené, že volení predstavitelia v tomto období predkladajú občanom akýsi výpis svojej dlhodobej činnosti = ODPOČET PREDVOLEBNÝCH SĽUBOV. Čo vlastne starosta a poslanci v obci urobili, ako zastupovali vôľu väčšiny, akí boli aktívni, ako spolupracovali a aké výsledky pre obec dosiahli?

V januári 2015 som pripravil Návrh hlavných úloh obce pre nasledujúce obdobie, v ktorom sa objavilo množstvo potrebných a rozpracovaných aktivít, ktoré vychádzali priamo z požiadaviek od Vás – od obyvateľov. Všetky návrhy sme postupne mohli zrealizovať v súlade s pripravovanými návrhmi rozpočtov obce  pre jednotlivé roky. V prvých dvoch rokoch (2015 a 2016) som v snahe dobrej spolupráce medzi starostom a zastupiteľstvom podpísal kompromisné návrhy rozpočtu, ktoré ale nezohľadňovali reálne ekonomické možnosti obce, ako ani reálne potreby obyvateľov. V rokoch 2017 a 2018 som sa rozhodol nepodpísať zmenený rozpočet, ktorý navrhovali piati poslanci a nepokrýval finančne ani základné zákonné povinnosti obce a preto obec hospodárila a hospodári v rozpočtovom provizóriu. Podpora navrhovaných rozpočtov pripravených obecným úradom štyrmi poslancami z deviatich bola v týchto prípadoch nepostačujúca, čo sa budeme snažiť s Vašou podporou zmeniť v nasledujúcom volebnom období. Ako ukážkový príklad potreby vzájomnej spolupráce starostu a poslancov obecného zastupiteľstva na princípe potlačenie vlastného ega a antisympatií v prospech spoločnej veci, ktorá má dosah na celú obec sa ukázala problematika nedostatočnej kapacity základnej školy aj s materskou školou.

Jedným z bodov v Návrhu hlavných úloh pre rok 2015 bol aj „Príprava projektových dokumentácií na prípadné rozšírenie kapacity budovy základnej školy – verejná diskusia, posúdenie alternatív“. Poslanci dokument zobrali na vedomie a po vypracovaní štúdie prístavby školy tému odložili na neurčito. Ak by väčšina prejavila záujem, boli by sme teraz určite ďalej, ako pri aktuálnom vyhotovovaní projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia… Žiaľ, pre piatich poslancov nebolo začiatkom roka 2015 prioritou riešenie problémov s kapacitou školy a škôlky a rovnako k tejto problematike pristúpili aj v rokoch 2016, 2017. Taktiež aj začiatkom roku 2018, kde svoj názor vyjadrili nepodporením návrhu rozpočtu, ktorý obsahoval aj problematiku školy a škôlky. Tento problém sa väčšina poslancov rozhodla riešiť až v čase, keď bola na obecné zastupiteľstvo doručená petícia obyvateľov.

Napriek neľahkej spolupráci sa za posledné roky v obci podarilo urobiť aj veľa dobrých vecí, ktoré si s Vami rád postupne v tejto rubrike pripomeniem.