PREDKLADANIE NÁVRHOV POSLANCOM

Už spomínaný Návrh hlavných úloh pre rok 2015 obsahoval mnohé body plynúce z vtedy platných záväzných strategických dokumentov obce. Jednotlivé návrhy boli prenesené aj do návrhov rozpočtov. Spracovali sme na základe Vašich požiadaviek a dotazníkov Program rozvoja obce až do roku 2023. V tomto dokumente sú zohľadnené všetky očakávania, požiadavky a plány pre nasledovné roky. Od Programu rozvoja sa môžu odvíjať stanovené ciele (sľuby) všetkých kandidátov. Otázne je len nastavenie ich financovania. Nulové položky schvaľované doteraz v kapitálovom rozpočte nám ich realizáciu určite nepriblížili. Prebytky hospodárenia dosiahnuté v poslednom období nám ich dovolia realizovať pomerne veľa, ale bez získania dotácií a grantov to pôjde ťažko. Z tohto dôvodu sa veľmi teším z úspešných žiadostí o dotácie. Vďaka nim v nasledujúcich mesiacoch zrealizujeme projekt odborných učební a knižnice v škole. Rovnako budeme distribuovať do domácností kompostéry, ktorých nákup bude financovaný zo zdrojov EÚ. Opravíme a zrekonštruujeme aj starú časť budovy požiarnej zbrojnice. Mohli sme tiež získať dotáciu na obstaranie nového územného plánu. Stačilo schváliť jedno jednoduché uznesenie. Niektorí poslanci to znemožnili a preto sme z ďalšieho hodnotenia boli vyradení.

Najzávažnejšou vecou, ktorá opäť 4 roky zostala bokom je využitie 2 hektárov pozemkov bývalej tehelne. Predložil som v lete 2017 jasný návrh, ako by sme s ňou mohli naložiť. Štúdia pre výstavbu bytov, rodinných domov a ďalších športovísk už viac ako rok visí na billboarde budovy v tehelni aj na športovom areáli. Poslanci o nej zatiaľ nerozhodli. Tak ako nerozhodli kladne o viacerých žiadostiach na jej prenájom, predaj,… keďže sa jedná o dôležitý ekonomický potenciál pre obec, je dôležité sa pýtať kandidátov na poslancov, aký zámer majú s týmto majetkom obce, ktorý posledné roky len chátra. Štúdia bola vyhotovená ako návrh pre spoluprácu s najväčšími zamestnávateľmi v Košeci – spoločnosťami Slovlak a Slovzink. Financovanie aktivít pre prípravu areálu sa dá vzájomne hľadať a stále existujú aj možnosti podpory výstavby nájomných bytov zo štátu, čo by tiež bola jedna z alternatív ako do tehelne znovu prinavrátiť život.