REPREZENTÁCIA OBCE

Zástupcovia obcí a miest z celého Slovenska absolvovali u nás niekoľko exkurzií, počas ktorých sme im ukázali náš systém odpadového hospodárstva a hlavne zberný dvor. Po zmene zákona sme sa stali v rámci systému nakladania s odpadmi aj tzv. zberovou spoločnosťou. Triedený odpad si zberáme sami a finančné zdroje na úhradu nákladov s tým spojených nám prepláca v plnej výške spoločnosť ENVI-PAK. Týka sa to aj nákladov na novo vytvorené pracovné miesto špecialistu na odpadové hospodárstvo. Obec táto pozícia v konečnom dôsledku nestojí nič. Zmenu zákona sme zobrali ako príležitosť na vybavenie čo najlepších podmienok a ako jedna z mála obcí na Slovensku sme si zmluvne dohodli sumy naozaj zodpovedajúce reálnym nákladom na zber a triedenie jednotlivých komodít.

Chápem to ako veľkú výhru našej obce.

Ako dlhoročne pôsobiaci starosta som členom sekcie Združenia miest a obcí Slovenska pre školstvo, kultúru a šport. Na zasadnutiach sekcie a aj na každoročnom sneme ZMOSu sa aktívne zapájam do diskusií a prinášam návrhy na zlepšovanie fungovania samospráv. Reprezentácia obce v mojom prípade je však oveľa širšia a priebežne ste sa o nej mohli dozvedieť.