Volebný program 2014 – 2018

SPOLOČNÝ VOLEBNÝ PROGRAM KLUBU KANDIDÁTOV
“ZA BUDÚCNOSŤ KOŠECE” PRE ROKY 2014 – 2018

Minulosť už nemôžeme zmeniť, preto sa pozeráme dopredu – všetci spoločne sme „ZA BUDÚCNOSŤ KOŠECE“

Verejný prísľub kandidátov

„My, kandidáti na posty poslancov obecného zastupiteľstva v Košeci s miestnou časťou Nozdrovice zoskupení v spoločnom klube „ZA BUDÚCNOSŤ KOŠECE“, týmto dávame svojim voličom verejný prísľub, že v prípade zvolenia budeme podporovať náš spoločný volebný program pre roky 2014 – 2018 a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme ho aj bezo zvyšku splnili. Body nášho volebného programu vyplývajú z reálnych potrieb a očakávaní občanov našej obce. Zodpovedne sme ich prehodnotili zo všetkých možných pohľadov a veríme, že sú dosiahnuteľné bez zbytočného a nezdravého zadlžovania súčasnej i ďalších generácií obyvateľov. V našich sľuboch budete márne hľadať populizmus a nesplniteľné priority. Počas nášho mandátu sme pripravení podporiť v hlasovaní návrhy a požiadavky obyvateľov našej obce, ktoré preukázateľne zlepšia kvalitu života v Košeci a Nozdroviciach. Budeme aktívne komunikovať so starostom obce a zamestnancami obecného úradu a požadovať od nich všetky dôležité informácie potrebné k správnemu rozhodovaniu o veciach verejných. Budeme ich partneri v komunikácii smerom k občanom a aj v komunikácii smerom od občanov k nim. Sme si vedomí, že byť poslancom obecného zastupiteľstva neznamená len sa zúčastňovať na zvolaných zasadnutiach, ale našou úlohou bude aj príkladná práca počas rôznych obecných aktivít. Chceme sa tiež stať zodpovednými garantmi diania v lokálnych častiach obce, ktoré sú nám blízke. Postaráme sa o to, aby sa už obyvatelia žiadnej ulice necítili odstrčení.“

Našou víziou je stav, keď sa všetci obyvatelia môžu stať spolutvorcami budúcnosti Košece a Nozdrovíc.

Osobne sme pripravení celé 4 nasledujúce roky venovať svoj voľný čas tomu, čo väčšina z Vás bude od nás očakávať = podporiť z postov poslancov obecného zastupiteľstva správne veci. Budeme tu skrátka pre Vás.

Naším cieľom je pokračovať v rozpracovaných projektoch a začať s realizáciou nových pozitívnych zmien v obci.

Medzi najdôležitejšie a najnutnejšie považujeme pomôcť spoločnými silami v obci uskutočniť tieto aktivity
(nielenže o nich vieme, my Vám na mítingoch predstavíme aj spôsoby, ako ich chceme zrealizovať):

Opravy ciest a chodníkov po dokončení výstavby kanalizácie a vodovodu

Vybudovanie nových chodníkov a miestnych komunikácií na uliciach Zliechovská, Školská, Horniacka, Rudnianska, prípadne ďalších podľa požiadaviek občanov a vybudovanie odvodňovacích žľabov a drenáží na problémových uliciach

Podpora protipovodňových opatrení na všetkých potokoch a pravidelnej starostlivosti o čistenie nánosov v korytách – len regulácia potoka nepomôže, ak sa neurobia opatrenia aj priamo v horách nad obcou

Vybudovanie novej miestnej komunikácie k materskej škole od hlavnej cesty popri cintoríne a vytvorenie nových miest na parkovanie v centre obce

Posúdenie možností využitia bývalej tehelne (možná výstavba bytov, rodinných domov i priestorov na podnikanie, nových športovísk)

Vybudovanie nového multifunkčného ihriska s umelých povrchom

Rozšírenie kapacít základnej školy – výstavba nových tried z dôvodu očakávaného zvýšenia počtu žiakov ako dôsledku správnej rozvojovej politiky obce posledných rokov

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie podľa požiadaviek obyvateľov aj na nové lokality so zástavbou rodinných domov, ktoré neboli súčasťou veľkého projektu vodárenskej spoločnosti

Podpora výstavby chodníka pre peších a cyklistov v smere na Ilavu (tri alternatívne riešenia) a v smere na Košecké Podhradie – začať s verejnou diskusiou na prípravu najvhodnejších trás

Realizácia aktivít revitalizácie centra obce – využitie spracovaného projektu z minulosti (detské ihrisko, úprava parku, nový chodník od fary k cintorínu popri hlavnej ceste, …)

Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice

Dokončenie rekonštrukcie obecných budov: materskej školy (okná, zateplenie, rozšírenie kapacity jedálne,…), požiarnej zbrojnice, domu smútku, Osvetovej besedy v Nozdroviciach

Spolupráca so súkromnými investormi na tvorbe novej obecnej infraštruktúry (kompletizácia výstavby „na Rudém“, za Barborkou, a ďalších)

Rozšírenie zasadačky oproti obecnému úradu prístavbou na kapacitu 100 stoličiek (miesto pre stretávanie sa organizácií pôsobiacich v obci, usporiadanie osláv a pod.)

Dokončenie nového územného plánu obce (žiadosť o získanie dotácie na jeho vyhotovenie)

Podpora vytvorenia denného stacionára pre starších občanov

Podpora vytvorenia detských jaslí a materského centra

Výstavba detských ihrísk

Podpora kultúrnych, spoločenských a športových aktivít a tradičných i nových podujatí pre všetky vekové kategórie (podpora vytvorenia kynologického parku na výcvik psov, …)

Ak nám dáte dôveru a bude nás v zastupiteľstve väčšina, môžete sa na nás v budúcnosti spoľahnúť. Budeme Vám načúvať, budeme zastupovať Vaše záujmy a aktívne pracovať celé 4 roky pre viditeľne krajšiu a lepšiu Košecu a Nozdrovice.

V spoločnom klube je nás 10. V Košeci však volíte len 9 poslancov. Označiť na volebnom lístku môžete jedného až deviatich. Vyberajte si tých, ktorým dôverujete. Nezabudnite, že budú rozhodovať o veciach, ktoré ovplyvňujú Váš každodenný život.

V kampani sme skromní, rovnako ako sú naše výdavky na ňu. Pripomíname sa Vám pred voľbami v schránkach len týmto jediným letákom a osobne Vám predstavíme naše vízie a plány na priateľskom mítingu. Sme si vedomí, že naša aktívna práca v obci bude pre Vás tou najlepšou odmenou, akú Vám môžeme ponúknuť.

Na záver to najdôležitejšie: vieme ťahať za jeden povraz, čo je pre Košecu a Nozdrovice veľkým prísľubom do budúcich rokov.

ťaháme za jeden povraz

Ťaháme za jeden povraz

Ďakujeme za Vašu dôveru a priazeň.

Predvolebné stretnutia s nami sa uskutočnia v týchto termínoch:

Streda 12. 11. 2014

17.00 – Osvetová beseda v Nozdroviciach
18.30 – Nová hala na mieste starého kultúrneho domu v Košeci

Na mítingoch Vám ponúkneme na občerstvenie najmä dobroty, ktoré sami pripravíme. O hudobný program sa postará skupina MEDŇANKA.

Členovia klubu kandidátov “ZA BUDÚCNOSŤ KOŠECE”

Kandidát na starostu obce:

Číslo 1. Radomír Brtáň, Bc., 36 r.,  starosta obce, Zliechovská 1012/101, Košeca, nezávislý kandidát

Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:

Číslo 1. Dana Bajzíková, Mgr., 26 r., právnička, Továrenská 613/61, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 2. Magdaléna Belková, 64 r., dôchodkyňa, Pri tehelni 139/31, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 4. Iveta Droppová, 49 r., SZČO, Športovcov 69/11, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 8. Mária Kalamenová, 64 r., dôchodkyňa, Školská 274/65, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 10. Tomáš Kašša, 24 r., elektrotechnik, Dolný majer 725/3, Košeca, nezávislý kandidát
Číslo 11. Radovan Kolembus, 38 r., SZČO, Pod Hôrkou 1005/29, Košeca, nezávislý kandidát
Číslo 14. Alena Kučmínová, Bc., 46 r., majsterka výroby, Športovcov 71/19, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 21. Viera Slimáková, Ing., 50 r., SZČO, Bytovky 479/1, Košeca, nezávislá kandidátka
Číslo 23. Dominik Štepanovič, Bc., 23 r., študent, Továrenská 530/44, Košeca, Zmena Zdola, Demokratická únia Slovenska
Číslo 24. Miroslava Švehlová, Mgr., 49 r., učiteľka, Zliechovská 427/10, Košeca, nezávislá kandidátka

——————————————————————————————————————-

Vyhodnotenie predchádzajúceho volebného programu

——————————————————————————————————————-
Radomír Brtáň – nezávislý kandidát na starostu obce KOŠECA pre roky 2010 – 2014

Želám si, aby sme v našej obci žili spokojne, mladí zostávali a starší videli obec rásť a prosperovať. Je však dôležité vzájomne si pomáhať. Hľadajme to, čo nás spája, buďme k sebe tolerantnejší a prístupnejší, robme spolu múdre a správne rozhodnutia.

VOLEBNÝ PROGRAM PRE OBDOBIE 2010 – 2014

Volebný program je spoločným programom nezávislých kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva a mňa ako nezávislého kandidáta na post starostu obce.

Poslanecký mandát od voličov pre roky 2010-2014 nakoniec dostali títo piati nezávislí poslanci:

Mgr. Miroslava Švehlová, Mgr. Júlia Palčeková, Mária Kalamenová, Katarína Turzová a Jozef Surový – verní svojim sľubom počas celých 4 rokov zostali však len štyria.
Najmä to je dôvod, prečo veľa sľubov ešte stále čaká na splnenie.

PROGRAM PRE OBDOBIE 2006 – 2010 nájdete na konci tejto stránky.

Vysvetlivky k aktuálnemu stavu našich sľubov:

splnené

čaká na splnenie – je v riešení (prípadne bolo súčasťou neschváleného návrhu rozpočtu na rok 2014)

pokračovanie je možné až po ukončení výstavby vodovodu a kanalizácie

nesplnené

ROZVOJ

v termíne stanovenom Európskou úniou zabezpečíme vybudovanie vodovodu a kanalizácie /začiatok realizácie je plánovaný na jar 2011 a výstavba má trvať 33 mesiacov/, (plánované ukončenie aktivít na tomto diele je oficiálne stanovené na december 2015)

po realizácii vodovodu a kanalizácie dokončíme začatú výstavbu chodníka po koniec Košece smerom na Ilavu, (vodovod a kanalizácia bude dokončená do decembra 2015 – dovtedy chceme pripraviť projektové dokumentácie na výstavbu chodníka – tieto bolo zahrnuté aj do návrhu rozpočtu pre rok 2014)

po vybudovaní vodovodu a kanalizácie na ulici Za parkom v Nozdroviciach položíme nový koberec na miestnu komunikáciu a odvedieme dažďovú vodu do drenážnych jám, (je pripravená dokumentácia na realizáciu vodovodu na tejto ulici – v pôvodnom veľkom projekte je totiž len kanalizácia)

sprístupníme telocvičňu jej opravou, alebo vybudujeme novú,

časť areálu bývalej tehelne využijeme pre hromadnú aj individuálnu bytovú výstavbu a časť zrekonštruujeme pre podnikateľské zámery  (o majetku obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo, ktoré sa doteraz nerozhodlo, ako bude areál bývalej tehelne v budúcnosti využitý) Návrhy na využitie starosta predložil napr. aj v roku 2010 (projekt revitalizácie hnedého priemyselného parku – poslanci podanie žiadosti o získanie dotácie neodsúhlasili)

budeme spolupracovať pri modernizácii železničnej trate /realizácia prístreškov na železničnej stanici, osvetlenie na nástupištiach, protihlukové steny, nadjazd ponad trať,…/,

zmodernizujeme miestny rozhlas, podporíme rozšírenie internetu pre občanov za výhodných podmienok, (rozhlas sa modernizuje každoročne – najmä výmenou starých vedení za samonosné káble, v rámci rozpočtových možností sa vymieňajú priebežne aj reproduktory / firiem poskytujúcich internet je už v Košeci neúrekom a každý si môže vybrať svojho poskytovateľa, ktorý mu vyhovuje)

zmodernizujeme verejné osvetlenie na Hlavnej ulici, (koncom roka 2013 sa podarilo vymeniť všetky svietidlá popri hlavnej ceste za modernnejšie a úspornejšie LEDky)

nad prechody pre chodcov inštalujeme osvetlenie pre zvýšenie bezpečnosti,

pokúsime sa o postavenie rozhľadne na Háji v spolupráci a za súčinnosti s dotknutými organizáciami  (príprava štúdie bola súčasťou návrhu rozpočtu pre rok 2014!)

zabezpečíme prípravu a následnú výstavbu cyklistického chodníka a chodníka pre chodcov v obci smerom na Zliechov,  (príprava projektových dokumentácií bola súčasťou návrhu rozpočtu pre rok 2014!)

zabezpečíme možnosť platiť na obecnom úrade platobnou kartou, (v tomto prípade boli zatiaľ všetky získané ponuky bánk pre obec nevýhodné, uvidíme či sa niečo zmení v roku 2014)

presunieme zastávku v Nozdroviciach /smer Ilava/ podľa želania občanov a zvýšime ich bezpečnosť prechodom pre chodcov cez hlavnú cestu, (aktivita bola súčasťou návrhu rozpočtu pre rok 2014!)

skrášlime obecný park – zeleň, chodníky, lavičky, detský kútik prostredníctvom realizácie pripraveného projektu na regeneráciu verejných priestranstiev, (nové výzvy v oblasti regenerácie/revitalizácie sídiel zatiaľ neprišli, uvidíme, čo prinesie rok 2014 – sme pripravení na podanie žiadosti o dotáciu, dotácie na podporu úprav a tvorby verejných priestranstiev by mali byť oprávnenými aktivitami v novom programovom období 2014-2020)

vytvoríme parkovacie miesta popri celej dĺžke cintorínskeho plotu od hlavnej cesty smerom ku materskej škole,  (táto aktivita je súčasťou projektu revitalizácie sídiel)

vybudujeme chodník popri hlavnej ceste spájajúci kostolné schody a vchod do cintorína, (táto aktivita je súčasťou projektu revitalizácie sídiel)

upravíme priestranstvo pred bývalým Motorestom – vytvoríme parkovacie miesta i miesto na oddych /lavičky, zeleň, osvetlenie/,(táto aktivita je súčasťou projektu revitalizácie sídiel)

pri Osvetovej besede v Nozdroviciach vybudujeme detské ihriskoaltánok pre spoločenské posedenia, (detské ihrisko je už vybudované a výstavba altánku bola súčasťou návrhu rozpočtu pre rok 2014!)

zrekonštruujeme budovu obecného úradu /zostala ešte výmena strechy a fasáda/, (čaká sa na rozhodnutie poslancov OZ, či strecha zostane v pôvodnom tvare, alebo bude potrebné pripraviť projektové dokumentácie na zmenu tvaru strechy)

presadíme vybudovanie mostu pre prejazd autami, ktorý bude spájať Prúdy a Sadovú ulicu ponad Podhradský potok, (príprava štúdie uskutočniteľnosti bola súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2014!)

zrekonštruujeme budovu požiarnej zbrojnice. (aktivita bola súčasťou návrhu rozpočtu pre rok 2014! – v súčasnosti sa pripravujú projektové dokumentácie na prístavbu PZ a po schválení uzenesenia o investícii do rekonštrukcie sa môže začať na tomto bode pracovať)

SOCIÁLNA OBLASŤ

pokúsime sa udržať výšku obecných daní a poplatkov na prijateľnej úrovni, (patríme k obciam IL okresu s nízkou daňovou a poplatkovou záťažou na obyvateľov i podnikateľské subjekty)

zabezpečíme nové možnosti bývania najmä pre sociálne slabších a mladé rodiny  (otázka výstavby nových obecných bytov je otvorená, v prípade záujmu obyvateľov má obec k dispozícii pozemky, na ktorých bytové domy môžu byť postavené)

podporíme vyplatenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce,  (ten sa začal vyplácať na základe nášho návrhu v zastupiteľstve)

prinesieme nové, zmodernizované riešenie územia našej obce doplnkom alebo úplne novým územným plánom(Zadanie nového územného plánu obce máme hotové, ideme sa pokúsiť o získanie dotácie na vypracovanie ďalších stupňov územno-plánovacej dokumentácie – žiaľ, rozpočtové provizórium na začiatku roka 2014 nám nedovoľovalo stihnúť termín podania žiadosti v tomto roku – pripravujeme to na rok 2015)

budeme naďalej zabezpečovať v spolupráci so základnou a materskou školou stravu pre starších občanov žijúcich osamote, (strava sa poskytuje v rámci kapacitných možností aj tzv. “cudzím” stravníkom – t.j. opatrovaným ľuďom i ďalším záujemcom)

aj naďalej budeme poskytovať záujemcom za prijateľných podmienok opatrovateľskú službu, (naviac nám pri rozvoze stravy pomáha automobil, na ktorý sme získali z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dotáciu)

podporíme vznik a prevádzkovanie materského centra,  (hľadáme aktívne mamičky, ktoré by si túto myšlienku osvojili a pomohli nám najmä s prevádzkovaním centra)

ponúkneme využitie športového areálu v obci pre voľno-časové aktivity matiek s deťmi, (máme jeden z najkrajších športových areálov v okolí a je často využívaný jednotlivcami, organizáciami, …)

zabezpečíme rozšírenie kamerového systému, ktorý bude strážiť obecný majetok a dohliadať na poriadok v obci, (aktuálne sa inštalujú 4 ks kamier, ktoré budú umiestnené v centre obce)

zakúpime jednotný riad na požičiavanie k slávnostným príležitostiam,  (niektoré časti potrebných riadov už zakúpené boli, pokúsime sa ešte o ďalšie)

zachováme a podporíme činnosť Združenia pre občianske záležitosti.

ŠKOLSTVO

budeme pokračovať v úzkej spolupráci obecného úradu so základnou a materskou školou i základnou umeleckou školou,

zabezpečíme za pomoci fondov z Európskej únie opravu budovy materskej školy, v rámci ktorej rozšírime priestory kuchyne a jedálne,  (aj keď sme sa pokúšali získať dotáciu na opravu, neboli sme doteraz úspešní – niektoré investície sme urobili z vlastných zdrojov /výmena okien a dverí,…/, niektoré sa budeme snažiť ešte presadiť (napr. vybudovanie akejsi prístavby – zimnej záhrady, ktorá rozšíri kapacitu jedálne a vytvorí pre deti ďalší priestor na vzdelávanie – aktuálne pripravujeme žiadosť na získanie dotácie z Environmentáneho fondu na zateplenie a výmenu okien)

vyriešime pohodlné parkovanie pre rodičov pri materskej škole,  (sú dve alternatívy – 1. v budúcnosti sa prepojí hlavná cesta popri cintorínskom plote miestnou komunikáciou s priestorom areálu MŠ a vytvoria sa nové miesta na parkovanie, 2. vybuduje sa nové parkovisko na voľnej zelenej ploche v časti areálu “pod dvoma orechmi”)

vybudujeme ešte jedno ihrisko so spevnenou betónovou plochou, alebo umelým povrchom v areáli ZŠ,  (máme záujem sa zapájať do všetkých budúcich výziev na získanie dotácie pre vybudovanie multifunkčného ihriska – tie doterajšie žiadosti žiaľ neboli úspešné a na jeden výsledok čakáme)

navrhneme zabezpečenie celého areálu ZŠ kamerovým systémom ako prevenciu proti vandalizmu a neoprávneným vstupom do areálu, 

budeme myslieť na deti a mládež a pripravovať pre ne počas prázdnin, ale aj v priebehu školského roka rôzne súťaže a  aktivity, záujmové krúžky, zaujímavé prednášky, stretnutia s odborníkmi, budeme pokračovať v organizovaní Baranpajády a podobných akcií,

budeme sa venovať možnostiam vzdelávania dospelej populácie, hlavne rozširovaniu jazykových schopností a  schopností užívateľsky ovládať počítač aj pre seniorov,

vymeníme staré oplotenie areálu školy za nové.

KULTÚRA

zabezpečíme rekonštrukciu a modernizáciu kultúrneho domu(po odpredaji KD súkromnému majiteľovi si obec zmluvne dohodla podmienky, ktorými zabezpečí možnosť poriadania všetkých tradičných podujatí v zrekonštruovaných priestoroch bývalého KD) BUDEME SA SNAŽIŤ PRIPRAVIŤ ČO NAJSKÔR PROJEKTY NA VÝSTAVBU NOVÉHO KULTÚRNEHO DOMU A AKO DOČASNÉ RIEŠENIE PRESADIŤ REALIZÁCIU PRÍSTAVBY K ZASADAČKE OPROTI OCÚ, KTORÁ BY SLÚŽILA NA STRETÁVANIE SA ORGANIZÁCIÍ A MOŽNOSTI PRENÁJMU PRE ZÁUJEMCOV O USPORIADANIE SÚKROMNÝCH OSLÁV A PODOBNE

vytvoríme priestor pre každoročný KOŠECKÝ JARMOK,  (v roku 2013 sme sa prvý krát rozhodli na HODY pozvať aj nejakých remeselníkov, rok 2014 bol pokračovaním našej snahy)

pripravíme druhé – doplnené vydanie knihy o obci Košeca,  (najneskôr v jeseni 2014 budú k dispozícii nové výtlačky pôvodného vydania)

budeme pokračovať vo vydávaní KOŠECKO-NOZDROVICKÝCH novín a  informovať Vás o fungovaní obecného zastupiteľstva a činnostiach starostu obce,

podporíme zreštaurovanie našej kultúrnej pamiatky – slnečných hodín /zvonice/ v spolupráci s farnosťou v  Košeci a  jej duchovným správcom podľa vyhotoveného návrhu,

podporíme premietanie filmov v kultúrnom dome, (žiaľ, nestihli sme z dôvodu predaja nehnuteľnosti uskutočniť tento zámer, možno sa to podarí v novom KD)

zastrešíme fungovanie dychovej hudby, speváckych súborov, podporíme vznik divadelného súboru,

budeme pokračovať v organizácii obľúbených podujatí /stretnutie troch generácií, rozprávkový les, turnaje o pohár starostu obce, divadelné predstavenia ku Dňu matiek a pod./ a podporíme organizácie, ktoré pôsobia v našej obci.

ŠPORT

vybudujeme v obci multifunkčné ihrisko pre futbal, hádzanú, volejbal, basketbal a tenis,

podporíme rozvoj všetkých druhov športu pre všetky generácie na území našej obce,

podporíme udržanie fungovania obecného hasičského zboru a aktívne zapájanie tejto organizácie do oblastných súťaží v hasičskom športe,

vytvoríme a označíme turistické chodníky v okolitých lesoch v spolupráci s  aktívnym turistickým oddielom v Košeci a v spolupráci s okolitými obcami,

podporíme školské aktivity v športe a rozvoj športových talentov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

budeme naďalej presadzovať zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí v našom okolí,

zavedieme množstvový zber komunálneho odpadu, pri ktorom zaplatíte len za odpad, ktorý reálne v litroch vyprodukujete,  (naše snaha sa zintenzívni v priebehu roka 2014, keď začneme detailne pripravovať návrh na prechod k množstvovému systému zberu komunálneho odpadu)

vybudujeme moderný zberný dvor v zmysle pripraveného projektu,

budeme stále podporovať intenzívne separovanie odpadu a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov,

budeme tvrdo postihovať porušenie zákona o odpadoch a tým zminimalizujeme tvorbu čiernych skládok,

udržíme pre Vás službu vývozu žúmp fekálnym prívesom až do doby napojenia sa na verejnú kanalizáciu,

v spolupráci s Povodím Váhu – SVP, š.p. a rybármi budeme pravidelne čistiť a prehlbovať korytá potokov,   (koncom roka 2013 sa nám podarilo s Povodím Váhu vyčistiť koryto Nozdrovického potoka)

podporíme osvetu vo veciach všeobecnej ochrany životného prostredia.

——————————————————————————————————————————————

VOLEBNÝ PROGRAM Z OBDOBIA 2006 – 2010 JE TU:

Rozvoj

 • využijem fondy poskytované Európskou úniou pre rozvoj našej obce.
 • zrealizujem v termíne stanovenom Európskou úniou vybudovanie vodovodu a kanalizácie.
 • zrekonštruujem budovu obecného úradu /strecha, fasáda, okná, interiér, obradná sieň. /zostáva ešte strecha a fasáda/
 • vybudujem jednotné prístrešky zastávok autobusov v Košeci a v Nozdroviciach, vyhradím miesta na lepenie plagátov.
 • budem úzko spolupracovať pri modernizácii železničnej trate so ŽSR
 • realizácia prístreškov na železničnej stanici, osvetlenie na nástupištiach, prípadne WC.
 • oficiálne označím ulice názvami.
 • inštalujem informačné tabuľky na rázcestiach v obci.
 • skrášlim obecný park – zeleň, chodníky, lavičky, detský kútik.
 • podporím rozvoj agroturistiky v našej obci. 
 • pripravím priaznivé podmienky pre príchod väčšieho investora.
 • umiestnim bankomat v centre obce.
 • zabezpečím revíziu a opravy verejného osvetlenia v Košeci a Nozdroviciach.
 • zintenzívnim komunikáciu s občanmi obce formou stretnutí prípadne vytvorením schránok „prianí, sťažností a nápadov“.
 • dokončím začatú výstavbu chodníka smerom na Ilavu po Solíkovcov.
 • zabezpečím prípravu a následnú výstavbu cyklistického chodníka a chodníka pre chodcov v obci smerom na Zliechov.
 • vytvorím a označím turistické chodníky v okolitých lesoch v spolupráci s turistickým oddielom v Košeci v spolupráci s okolitými obcami.
 • umiestnim orientačnú mapu Košece, Nozdrovíc a okolia v centre obce.

Sociálna oblasť 

 • nájdem možnosti pre nezamestnaných ľudí žijúcich v obci, udržím stálu pracovnú skupinu, ktorá sa bude starať o údržbu verejných plôch v obci, zaistím pre nich potrebné náležitosti a pod.
 • podporím miestnych podnikateľov v aktivitách prinášajúcich prospech obci napr. vo forme získavania pracových príležitostí.
 • dám vysporiadať pozemky nutné pre individuálnu bytovú výstavbu v obci, tj. jednotlivé časti podľa územného plánu obce a prinesiem nové zmodernizované riešenie územného plánu.
 • budem naďalej zabezpečovať v spolupráci so základnou školou stravu pre starších občanov žijúcich osamote.
 • zintenzívnim spoluprácu s políciou a budem presadzovať vytvorenie dobrovoľnej obecnej poriadkovej služby, ktorá bude mať na starosti udržiavanie poriadku v obci – hlavne v nočných hodinách.

Školstvo

 • zaistím úzku spoluprácu obecného úradu so základnou a materskou školou.
 • zabezpečím opravy budov základnej a materskej školy za pomoci eurofondov a takisto obnovím zariadenie, interiéry.
 • zapojím školy do grantového systému podpory.
 • budem myslieť na deti a mládež a pripravovať pre ne počas prázdnin, ale aj v priebehu školského roka rôzne súťaže a aktivity, záujmové krúžky, zaujímavé prednášky, stretnutia s odborníkmi, budem pokračovať v organizovaní Baranpajády a podobných akcií.
 • budem sa venovať možnostiam vzdelávania dospelej populácie, hlavne rozširovaniu jazykových schopností a počítačovej gramotnosti.

Kultúra

 • prípravím vydanie knihy o obci Košeca.
 • zmodernizujem zariadenie v kultúrnom dome, pripravím interiér pre organizovanie divadelných, hudobných, či iných predstavení.
 • zlegitimujem oficiálny erb obce v spolupráci s heraldickou komisiou a umiestnim ho na začiatku a konci obce.
 • zaistím prevádzkovanie a aktualizácie internetovej stránky obce Košeca.
 • zabezpečím aktívne využívanie Letného kultúrneho stánku na futbalovom štadióne.
 • budem pokračovať vo vydávaní Košeckých novín a informovať o fungovaní obecného zastupiteľstva a činnostiach starostu obce.
 • dokončím zreštaurovanie slnečných hodín /zvonice/ v spolupráci s farnosťou v Košeci a jej duchovným správcom.
 • budem realizovať obľúbené podujatia /stretnutie troch generácií, rozprávkový les, futbalový turnaj o pohár starostu obce, divadelné predstavenia ku Dňu matiek a pod./.

Šport

 • podporím rozvoj všetkých druhov športu pre všetky generácie na území našej obce.
 • podporím fungovanie obecného hasičského zboru a aktívne zapájanie tejto organizácie do oblastných súťaží v hasičskom športe.
 • dokončím novú tréningovú trávnatú plochu za škvárovým ihriskom.
 • dotiahnem do konca ohradenie športového ihriska mantinelmi a jeho osvetlenie v časti obce Prúdy.

Životné prostredie

 • budem presadzovať zníženie nepriaznivých vplyvov v našom okolí na životné prostredie a na zdravie ľudí.
 • zabezpečím pravidelné odvozy veľkoobjemových kontajnerov.
 • zavediem efektívny vývoz komunálneho odpadu a postupný prechod na separáciu odpadu.
 • spolupráca s organizáciou rybárov na úprave problémových miest koryta potoka, aby sa predišlo záplavám, pravidelné čistenie svahov a koryta.
 • zabezpečím údržbu, schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií a chodníkov, najmä v zimnom období, v pozimnom období dám neodkladne odstrániť nánosy štrku z krajníc ciest a z chodníkov.

Všetky body volebného programu som sa snažil presadiť aj do hlavných úloh obce v celom období 2007 – 2010.

Žiaľ, chýbali a chýbajú nám finančné prostriedky pre jednotlivé investičné akcie hlavne v oblasti rozvoja. Nechceli sme ísť formou prílišného a nezdravého zadlžovania obce a tak sme sa rozhodli ísť cestou úspor napr. na energiách.

Okrem bodov volebného programu sa za 4 roky v obci toho urobilo veľmi veľa. Vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí sa aktívne postavili k riešeniu problémov a ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zrealizovať nasledovné dôležité veci:

REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY – získanie dotácie na výmenu okien, strechy, novú fasádu, zateplenie, interiérové vybavenie,…

ENVIROFOND – získanie dotácie na nákup traktora, štiepkovača, vlečky, motorovej píly.

VEREJNÉ OSVETLENIE – výmena 245 ks svietidiel za úsporné LED svietidlá.

Ukončenie súdneho sporu o tehelňu a následné odkúpenie pozemkov od pôvodných vlastníkov.

Kolaudácia vodovodu a vodojemov nad obcou – po viac ako 10-tich rokoch od výstavby sa podarilo skolaudovať vodojemy a rozvody v obci v dĺžke cca 6 km!

Kúpalisko opäť od roku 2007 v prevádzke! Deti a mládež mali počas leta možnosti vyžitia.

Plán Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja – z toho vyplývajúce potreby pre občanov – riešenie problémov – schválenie tohto dokumentu vo verejnej diskusii.

Separovaný zber odpadu. Vrecia ZDARMA! Poplatky sa za 4 roky takmer nemenili, dokonca sa znižovali!!!

Úspora vplyvom výmeny okien a vykurovania na obecnom úrade!!! Trend by mal pokračovať aj v budúcnosti, na verejných budovách bývajú najväčšie možnosti šetrenia prostriedkov hlavne na vykurovanie.

Delimitácie pozemkov – park a centrum. Delimitácia pozemkov je prevod majetku z vlastníctva štátu na obec.

Zasadačka oproti OcÚ – rekonštrukcia interiéru

Dotácia na šport – futbalisti cca 9.000,- EUR v roku 2009 a takmer  10. 000,- EUR v roku 2010

Obnovenie dychovej hudby Košečanka!

Pomenovanie ulíc. Kladne vnímané hlavne zložkami hasičov, záchraniek, ….

Základná Umelecká Škola v Košeci – mladé talenty hudobné, výtvarné, dramatické a literárne…..

Jazyková škola – Summer language course, následne Smart language course

Náhradná výsadba zelene Nozdrovice namiesto zrezaných líp za starou ZŠ

Rekonštrukcia letného kultúrneho stánku – WC, zariadenia do bufetu,…

Pasportizácia cintorína v zmysle platnej legislatívy.

12 bytovka – dostavba a spustenie – prevádzkovanie nájomných bytov vlastnými silami.

Nová výstavba na viacerých IBV súčasne!

Úpravy tokov Podhradského, Dolinského, …. čistenie zatrubnenej časti Dolinského potoka.

Poľná cesta pod murovanou trafostanicou – lepší prístup na polia

Zavedenie dňa otvorených dverí – sobota na vybavenie potrebných vecí, ktoré nestíhate cez týždeň.

Wi-Fi – možnosť verejne dostupnej bezdrôtovej siete, v ktorej sa môžete prihlásiť na internet /park a športový areál/.

 

A to nie je všetko. Úspechy v oblasti separovaného odpadu hovoria jasnou rečou.

ĎAKUJEM VŠETKÝM OBČANOM, KTORÍ PODPORILI SPRÁVNE VECI.

BEZ VAŠEJ POMOCI BY MOJA SNAHA NEMUSELA BYŤ KORUNOVANÁ ÚSPECHMI.

TIETO PATRIA VÁM A SOM RÁD, ŽE SOM MOHOL BYŤ PRI TOM.