Ohlásenie kandidatúry 2022

V roku 2006 som sa presne na svoje 29-te narodeniny stal starostom obce Košeca.
Ak by bol rok 2022 priestupným rokom, oslavoval by som zajtra (29.2.) meniny.
Dovolím si túto zaujímavú konšteláciu čísel využiť na jednu pomerne očakávanú informáciu. Objavujú sa v danej téme totiž rôzne špekulácie a chcem verejne vyjadriť jasné stanovisko.
📌 Na jeseň nás čakajú komunálne voľby.
Aj po 15-tich rokoch starostovania mám stále chuť a záujem v našej obci meniť veci k lepšiemu.
✅ V posledných troch rokoch sme spolu so súčasnými poslancami obecného zastupiteľstva preukázali tiež veľmi dôležitú kolektívnu silu a schopnosť premeniť plány a vízie na reálne výsledky.
Pokračujeme aj ďalej vo vytváraní príjemného miesta pre život. Nárast počtu obyvateľov je jasným dôkazom, že sa nám to darí.
Rozbiehame ďalšie a ďalšie projekty, budujeme modernú obec. Postupne. V rámci možností. S pomocou všetkých podporovateľov. Budujeme hrdosť na Košecu a Nozdrovice v srdciach rodákov aj nových obyvateľov.
🧱 Záleží mi na rozvoji obce, snažím sa robiť veci najlepšie ako dokážem. Pokúšam sa vniesť do zažitých stereotypov nové prvky, myšlienky pre úspešné napredovanie. S náležitým rešpektom k histórii.
🧭 Záleží mi na kontinuite.
❤️ Všetko na čom záleží je však ukryté najmä v nás samých.
Bude mi preto veľkou cťou opäť sa uchádzať o Vašu podporu. Zvládli sme veľmi ťažké roky. Spolu určite zvládneme ďalšie nástrahy, ktoré nám život postaví do cesty.
Ďakujem.

Prístavba základnej školy vyžaduje oveľa kvalitnejšiu diskusiu – jeden návrh uznesenia určite nestačí

Môj záujem o otvorenú a konštruktívnu diskusiu so všetkými je naozaj úprimný, preto trošku bližšie rozvediem aj problematiku prístavby budovy základnej školy.

Štúdiu prístavby základnej školy z augusta 2015 určite všetci dobre poznáte (ak ešte nie, tak odporúčam pozrieť tento link: http://koseca.sk/oznamy/studia-pristavby-budovy-zakladnej-skoly/   )

Oslovil som zhotoviteľov štúdie, aby nám vypracovali ponuky na spracovanie projektových dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia.

 1. Verzia v prílohe s označením maxi vychádza z pôvodnej štúdie, kde sú zachované tieto parametre: 4 odborné učebne, školské dielne, jedáleň s kapacitou 120 stravníkov (s kuchyňou), 2 kabinety, obecná knižnica, kabinet ZUŠ, šatňa, vstupné foyér, zázemie, hygienické miestnosti, 2 kmeňové učebne (presunuté z hlavnej budovy),
 2. Verzia v prílohe s označením mini je identická, avšak bez 3. NP (tam by teda chýbali 2 odborné učebne a 1 kmeňová trieda!).

Ak si porovnáme predpokladaný investičný náklad, tak mini verzia je cca 1.050.000,- EUR a maxi verzia cca 1.250.000,- EUR. Je otázne, či mini verzia (v ktorej by sme prakticky vytvorili o 3 triedy menej) je pre nás postačujúca (a hlavne sa rozprávajme o efektivite a hospodárnosti).

To isté platí v porovnaní ceny projektových dokumentácií pre vydanie stavebných povolení, kde ponuka na mini verziu je 16.700,- bez DPH a pre maxi verziu 19.250,- EUR bez DPH.

Treba podotknúť, že

projektova cena

Takže, ak sa budeme rozprávať o objeme zastavanej plochy nevyhnutnej pre jedáleň, kuchyňu, 2-4 triedy, šatne a prislúchajúce priestory chodieb, oveľa menej to určite nebude. Všetci (aj laici) vieme, že najdrahšia je stavba 1.NP (vyššie poschodia sú oveľa lacnejšie). A tiež je podstatné spomenúť, že druhé poschodie nad priestormi jedálne znamená automaticky vyšší nárok na statiku prízemia a to prináša ešte drahšie riešenie.

A to najpodstatnejšie: hovorme aj o budúcej finančnej náročnosti prevádzkovania novovybudovaných priestorov. Táto diskusia mi doposiaľ úplne chýbala. Máme a budeme mať na to?

Ak chceme spoločne naozaj hľadať riešenie na dlhú dobu aj s vedomím, že to všetko bude (možno) najskôr od školského roka 2019/2020, poďme sa o tom rozprávať, poďme posudzovať, poďme porovnávať,…komisie nech podľa pravidiel rokovacieho poriadku komisií následne zvolajú zasadnutia a potom sa môžu poslanci k tomu vyjadriť svojim hlasovaním. Nezahadzujme zbytočne niečo, čo máme od roku 2015 pripravené.

Alebo sa venujme niečomu, čo je reálnejšie (hlavne z finančného hľadiska)… Napr. prístavbe budovy materskej školy podľa spracovanej štúdie. O tom bola aj pôvodná petícia, ak som to správne pochopil.

Dúfam, že tieto informácie odrážajúce fakty budú pre Vás všetkých cenným zdrojom poznania.

Skúsiť spojiť doposiaľ nespojiteľné

Dnes som odoslal nasledujúci text členom Rady rodičov.

Dovoľujem si touto cestou poďakovať ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ dňa 15.3.2018.

V zásade zrekapitulujem, že:

 1. Petícii poslanci nevyhoveli v plnom rozsahu
 2. Problém nedostatočných kapacít ZŠ a MŠ sa pre nasledujúci školský rok vôbec nevyriešil

To, čo mi na zasadnutí veľmi chýbalo a čo sme asi všetci očakávali je konštruktívny návrh najvyššieho kolektívneho orgánu obce na riešenie. Predložený návrh uznesenia na prístavbu základnej školy nechápem ako vhodný, nakoľko nám nič nevyrieši dostatočne promptne a naďalej by deti v škôlke spali „na chodbe“ a deti v škole využívali odborné učebne ako kmeňové triedy.

Od štatutára obce mnohí očakávajú, že nájde tie najlepšie riešenia a hlavne urobí všetko preto, aby sa uskutočnili (som predsa najvyšším výkonným orgánom obce).

Moje alternatívne návrhy na verejnú diskusiu sú:

 • Prístavba budovy materskej školy v zmysle vyhotovenej štúdie z roku 2015 – termín dokončenia najneskôr 9/2018 – financovanie prostredníctvom použitia prebytku hospodárenia z roku 2017 + časť rezervného fondu + (ak bude potrebné) dofinancovanie úverom (výška zdrojov potrebných na výstavbu bude známa až po vyhotovení projektov pre stavebné povolenie a rozpočtov – náklad na projektovú dokumentáciu cca 10.000,- EUR)
  • Prístavba budovy základnej školy modulovým systémom (prosím nehovorme tomu kontajnery, pretože dnešné technológie týchto stavieb sú tak prepracované, že sú na nerozoznanie od klasických murovaných) a to podľa požiadaviek vedenia školy (počet tried, aké ďalšie miestnosti/priestory sú nevyhnutné k bezproblémovému fungovaniu aj pre ďalšie roky) – finančné náklady budú známe až po zadaní požiadaviek a konzuláciách s potenciálnymi dodávateľmi – termín výstavby cca leto 2018
   a/ formou výstavby z vlastných zdrojov (prebytok z 2017 + časť rezervného fondu + (ak bude potrebné) dofinancovanie úverom) ­+ myslím si, že nájdeme aj ochotné domáce stavebné firmy, ktoré by pomohli so základovou doskou
   b/ formou prenájmu (aj také sú možnosti)
   c/ formou leasingu (či iného spôsobu prefinancovania)
   d/ nevylučujem aj možnosti získania dotácií (bude to však skôr zázrak) z ministerstva (požiadavku na spoluprácu s popisom nášho problému som už ministerstvu školstva posielal)

Modulárne systémy a ich realizácie si môžete pozrieť napr. tu: https://www.koma-modular.cz/realizace-skolske

Toto teraz chápem ako moju prácu, ktorou, žiaľ, musím suplovať prácu kompetentných orgánov obce (väčšiny) a ich povinnosť rozhodnúť v prospech obce a v zmysle požiadaviek jej občanov. Možno sa mi podarí spojiť konečne pre dobro Košece doposiaľ nespojiteľné.

Pred voľbami krásne reči a po voľbách… presný opak

“V Košeci aj Nozdroviciach pribúdajú nové rodinné domy, mnohé staršie sa opravujú. Ľudia majú záujem žiť v našej obci. Toto všetko prináša dopyt po službách, po občianskej vybavenosti, po nových miestach v materskej a základnej škole, budovanie nových ciest a chodníkov. Nastal čas, aby sa ZŠ rozšírila komplexne o novú budovu, kde by pribudli nové učebne, knižnica, jedáleň s kuchyňou.” (Autor: Ing. Jozef Ďurech, NOVEMBER 2014)

Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú…
Píše sa rok 2014 a jeden z kandidátov na starostu obce sa rozhodol distribuovať svoje volebné letáky do poštových schránok domácností Košece a Nozdrovíc.
Sú viac ako 3 roky po. Z vtedajšej budúcnosti sa stala súčasnosť. Aj vďaka pánovi Ďurechovi (síce nie starostovi ale zato poslancovi s ešte väčšími kompetenciami ovplyvňovať veci a dianie v našej obci ) obec nemá ani len vypracovanú projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia na prístavbu budovy materskej školy. O základnej škole nehovoriac.

Opakovanie je matka múdrosti. Pripomínajme si sľuby a heslá. Najmä tie, ktoré dali volení predstavitelia našej obce. Sú to ľudia, ktorí majú neuveriteľnú moc, keďže sú súčasťou (doposiaľ) súdržnej skupiny piatich poslancov z celkovo deviatich, čiže nadpolovičnej väčšiny. Navyše pán Ďurech predsedá komisii školstva, mládeže a športu (poradnému orgánu OZ)!
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. (§15, ods. 1) to hovorí jasne:
“Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.”
Čo potreboval doposiaľ pán Ďurech viac pre naplnenie svojich sľubov? Podľa jeho vyjadrení mňa. Starostu obce – výkonný orgán. A aký výkon máme spolu s mojimi kolegami zamestnancami úradu zabezpečiť, keď mi na to chýba to najdôležitejšie a najzákladnejšie? Tým je UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

Čoraz častejšie sa stretávame s nesprávnym výkladom toho, čo môže starosta a čo môže obecné zastupiteľstvo. Pritom povinnosti týchto dvoch najvyšších orgánov obce sú v zákone striktne určené.
Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, pričom prvoradá kompetencia OZ je zo zákona určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
Budova materskej školy je majetkom obce. Rozhodnutie, či ju budeme nadstavovať (či sa k nej niečo pristaví) patrí určite k najdôležitejším úkonom týkajúcich sa majetku obce a je teda vyhradenou kompetenciou obecného zastupiteľstva. Doposiaľ však takéto rozhodnutie nepadlo = uznesenie nebolo schválené.

Spolu so 4 poslancami OZ v Košeci (pani Švehlovou, pani Kalamenovou, pani Bajzíkovou, pánom Kolembusom) sa snažíme, aby bolo naše rozhodovanie kontinuálne a logické. Snažíme sa hájiť záujmy obce a jej obyvateľov. Dovoľujem si na takéto zodpovedné správanie sa vyzvať aj ďalších poslancov, ktorým budúcnosť Košece a Nozdrovíc leží pri srdci a neskončila len ako dávno zabudnutá ľúbivá a populistická fráza na predvolebných letákoch. ĎAKUJEM.

Jozef Durech strana 1
Jozef Durech strana 2

Nevyužitý potenciál obce, obyvateľov, starostu, poslancov, zamestnancov úradu…

Situácia v našej obci je naozaj veľmi zvláštna.
Na jednej strane ako starosta obce čelím rôznym “výkrikom z tmy” od poslancov OZ (konkrétne pani Kantoríkovej a spol.), že nechodím pýtať peniaze na ministerstvá a úrady (napríklad v súvislosti s prístavbou materskej školy).
Na strane druhej práve títo istí poslanci ešte v roku 2016 zablokovali svojim hlasovaním (štyria sa zdržali a jeden nehlasoval…) možnosť obstarania projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na prístavbu materskej školy.
Povedzme si to teda priamo, prečo vlastne starosta nemôže byť za súčasnej situácie úspešný pri “zháňaní peňazí” a prirovnajme si túto situáciu s takou, ktorá je takmer identická (s ktorou sa teraz stretávajú ľudia v bežnom živote).
Financovanie prístavby materskej školy je niečo podobné ako financovanie bývania ľudí. Ak potrebujeme získať úver (príspevok, …) napríklad na výstavbu rodinného domu, tak ideme do banky (či podobných inštitúcií) a vybavujeme. Čo potrebujeme? Pomôžeme si priamo informáciami z jednej banky.
Citujem: “Pri kúpe nehnuteľnosti budete okrem dokladu totožnosti potrebovať ešte tieto dokumenty – kúpnu zmluvu, znalecký posudok vrátane listu vlastníctva. Pri zložitejšom zámere, napríklad pri výstavbe, budete potrebovať aj stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.” (Zdroj: https://www.slsphypoteka.sk/blog/5/hypoteka-na-co-sa-pripravit)

BINGO. Našli sme dôvod, prečo ak chceme úver z banky na výstavbu domu a nemáme stavebné povolenie, tak ho ani nedostaneme! Rovnaký dôvod, prečo nedostaneme bez stavebného povolenia ani žiadnu dotáciu na prístavbu materskej školy.
Obec nemá vydané stavebné povolenie, pretože to je možné vydať len v prípade, ak stavebnému úradu predloží žiadosť a projektové dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. Tie nemáme, lebo napr. pani Kantoríková ako poslankyňa nepodporila ich obstaranie. Tá istá pani Kantoríková, ktorá sa oháňa argumentami, že starosta nič nevybavuje, starosta nerobí svoju prácu na 100 %, a pod. (je to jej subjektívny pohľad a má naň právo). Tá istá pani Kantoríková, ktorá je riaditeľkou v bankovej inštitúcii a tento postup získavania úveru/peňazí na investovanie veľmi dobre pozná.

A takto je to v obci so všetkým. Samospráva sama o sebe funguje pomerne zložitým spôsobom a riadi sa veľkým množstvom zákonov, predpisov, vyhlášok,… Ak sa však k tomu pridajú ešte ďalšie zložitosti v podobe “hádzania polien pod nohy” občanom, druhým poslancom, zamestnancom úradu, starostovi… tak obrovský potenciál našej obce zostane naďalej nevyužitý.
Skutočný dôvod prečo tomu tak je, si každý domyslí sám. Informácií už má na to dostatok.

Verejná výzva poslancom OZ Ďurechovi a Kantoríkovej – žiadosť o informáciu voličom

Z pozície občana obce/voliča/rodiča dvoch detí navštevujúcich MŠ a ZŠ v Košeci (s odkazom na ustanovenie Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p, § 25, ods. 7

„(7) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.“

verejne vyzývam a žiadam

A) pána poslanca Ing. Jozefa Ďurecha, aby nás všetkých informoval o týchto jeho aktivitách (činnosti):

 1. Koľko oficiálnych výstupov (odporúčacích uznesení poradného orgánu OZ) z komisie školstva, mládeže a športu (kde je predsedom) bolo ním prednesených na zasadnutiach OZ  v rokoch 2017 a 2018 ako návrh na uznesenie a čoho konkrétne sa týkali?
 2. Koľko stretnutí komisie inicioval z pozície predsedu v roku 2017 a v roku 2018 a koľko sa ich uskutočnilo?
 3. Koľko kompletných zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí komisie školstva, mládeže a športu v roku 2017 a v roku 2018 doručil Obecnému úradu v Košeci?

B) pani poslankyňu Ing. Janku Kantoríkovú, aby nás všetkých informovala o týchto jej aktivitách (činnosti):

 1. Koľko oficiálnych výstupov (odporúčacích uznesení poradného orgánu OZ) z komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie (kde je predsedníčkou) bolo ňou prednesených na zasadnutiach OZ  v rokoch 2017 a 2018 ako návrh na uznesenie a čoho konkrétne sa týkali?
 2. Koľko stretnutí komisie iniciovala z pozície predsedníčky v roku 2017 a v roku 2018 a koľko sa ich uskutočnilo?
 3. Koľko kompletných zápisníc a prezenčných listín zo zasadnutí komisie pre investície, rozvoj a verejné obstarávanie v roku 2017 a v roku 2018 doručila Obecnému úradu v Košeci?

Ďakujem za informácie, ktoré žiadam doručiť na e-mail: starosta(zavinac)koseca.sk. Na základe jednoduchosti položených otázok žiadam odpovede (najideálnejšie doplnené v tabuľke nižšie) doručiť najneskôr do 9. 3. 2018 do 12.00 hodiny.

Počet odporúčacích uznesení komisie pre OZ (2017 a 2018)
Počet zvolaných a uskutočnených komisií (2017 a 2018)
Počet zápisníc a prezenčných listín doručených OcÚ (2017 a 2018)

O zodpovednosti… za obec, obyvateľov, rozpočet, … za nás všetkých

Vo februári 2018 sa na FB stránke www.facebook.com/rado.brtan (ktorej som správcom a ktorá mnou bola založená na účely elektronickej komunikácie so všetkými debaty chtivými užívateľmi Facebooku) objavila zaujímavá diskusia s rôznymi komentármi (niekedy prekračujúcimi určitú nepísanú hranicu slušnosti). V diskusii na moju adresu padli od pani Tatiany Ďurechovej obvinenia, ktoré by som mal uviesť na správnu (pravdivú) mieru. Všimol som si, že ak niekto argumentačne/slovne nestačí na obhájenie svojho názoru, začne využívať ako nástroj odvedenia pozornosti od prvotného predmetu diskusie iné témy a dokonca sa neštíti využívať klamlivé/vymyslené tvrdenia, ktorých jediným cieľom je obvinenie svojho „diskusného nepriateľa s iným názorom“ z niečoho, čo ten druhý človek (diskutujúci) nikdy neurobil, nepovedal, nenapísal,…

Zopár príkladov z tejto diskusie, ktorú si môže každý (aj ten čo nie je prihlásený na Facebooku) prečítať na  vyššie uvedenom odkaze mojej FB stránky (príspevok z dátumu 16.2.2018).

Poďme postupne:

– starosta nerozhoduje o predaji kultúrneho domu (to je kompetencia obecného zastupiteľstva v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 11, ods. 4) a Kultúrny dom v Košeci sa nakoniec predal po dlhom zvažovaní a diskusii s predstaviteľmi organizácií pôsobiacimi v obci),

– starosta nemíňa peniaze obce svojvoľne – na všetko existujú pravidlá a postupy (aj počas provizória), ktoré kontrolujú poslanci aj hlavná kontrolórka obce, pričom sa sleduje ich zákonnosť, hospodárnosť, oprávnenosť a efektívnosť,

– starosta nehuláka, starosta zvýši hlas iba vtedy, ak ho predtým zvýši niekto iný na neho (stalo sa to zopárkrát a potom prišlo aj k ospravedlneniu),

– starosta sa snaží komunikovať so všetkými poslancami aj napriek tomu, že piati z nich na neho podali v roku 2015 trestné oznámenie (ktoré sa ukázalo ako vymyslené a neopodstatnené),

– starosta poskytuje poslancom všetky potrebné informácie, aby mohli rozhodnúť vo veciach, ktoré sú ich kompetenciou ako kolektívneho orgánu obce (obecného zastupiteľstva) – dokonca sa poslancom poskytujú z obecného úradu aj informácie nad rámec bežných zvyklostí,

– starosta sa v médiách “nepretŕča”, starosta s médiami komunikuje (ako štatutár obce zastupuje starosta obec navonok a vyplýva mu to zo Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 13, ods. 4, písm. c),

– starosta sa necíti byť hlúpy a ani sprostý (ako o ňom píše pani Tatiana v komentári „Pán starosta si hneď po voľbách vytvoril fiktívneho osobného nepriateľa, s ktorým neustále zvádza svoj prihlúply boj. Jeho neustále fňukanie v médiách, či na FB ako mu niekto ubližuje, to je fakt sprosté!“)

– starosta s nikým nebojuje (ak to vidí niekto inak, je to jeho pohľad na vec a zrejme svedčí o jeho vlastnom postoji k predmetnej záležitosti – o jeho boji voči starostovi, prípadne iným ľuďom s inými názormi).

Pokiaľ  ide o prvotnú diskusnú tému, ktorou bolo šetrenie finančných prostriedkov (či už počas provizória alebo aj počas obdobia so schváleným rozpočtom), je zrejmé a jasné, že jediným subjektom, ktorý to môže aktívne zabezpečiť je obecný úrad na čele s najvyšším výkonným orgánom obce starostom. Pri úcte ku všetkým kompetenciám obecného zastupiteľstva (medzi ktoré patrí aj schvaľovanie rozpočtu), poslanci nedokážu okrem rozdelenia výdavkov a príjmov na schválené aktivity ovplyvňovať dosiahnutý prebytok. Jednoducho povedané: ak poslanci schvália 0,- na kapitálových výdavkoch rozpočtu, tak jediné čo vykonajú je zatiahnutie brzdy pri rozvoji obce. Ovplyvňovanie bežných výdavkov na bežný chod úradu/obce krátením navrhovaných položiek je bez kvalitnej komunikácie s vedúcimi predstaviteľmi obecného úradu (starostom a prednostom) takmer s určitosťou cesta k dosiahnutiu nespokojnosti obyvateľov s poskytovanými službami.

Zodpovednosť za to však nemajú poslanci obecného zastupiteľstva, ale opäť obecný úrad (zamestnanci) a najmä starosta, ktorý v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p., konkrétne § 13, ods. 4) písm. b) „vykonáva obecnú správu“. Ak na ňu nemá schválené postačujúce finančné zdroje, nemôže ju vykonávať kvalitne a v zmysle sľubu, ktorý zložil na začiatku svojho pôsobenia v znení:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

A aby sme boli kompletní v súvislosti s povinnosťami/zodpovednosťou poslancov, tie upravuje § 25 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z.n.p.

Poslanec je povinný najmä
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov sa dá len aktívnym vypočutím ich potrieb. Tie sú jasne zhrnuté v Programe rozvoja obce Košeca a samotní poslanci tento strategický dokument nedávno schválili. Všetky požiadavky z tohto dokumentu sa priebežne snažíme zapracovať do návrhov rozpočtu, čo je však nie vždy chápané určitou skupinou poslancov ako plnenie záväzku prijatého samotnými poslancami voči občanom. A tu už sa dostávame do reality Košece, kedy sa namiesto kritického myslenia dostáva u niekoho do popredia kritický nedostatok sebareflexie.